สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดิสธรรม
 
1. นางสาวสุภาวดี  รอถ้า
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรดา  แซ่ซิน
 
1. นางสาวปิยมาศ  ทับทิม
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงจารุรัมภา  บุตรศรี
 
1. นางศรีไพร  มั่งคั่ง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงธิรดา  กุลธนสรรค์
 
1. นางดรุณรักษ์  เบญจมังคลารักษ์
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคณาวรรณ  ดวงรัตน์
2. เด็กหญิงนภสร  ยิ้มนาค
 
1. นางดรุณรักษ์  เบญจมังคลารักษ์
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริภัทร  อภิรักษ์โชติมา
 
1. นางสาวฉันท์ชนก  เนื่องจำนงค์
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐชนน  พลเลิศล้ำ
 
1. นางสิริบล  มุกดาม่วง
 
8 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายณฐภัทร  มั่งฟัก
2. เด็กหญิงพรชนก  บุญมี
3. เด็กหญิงพลอยนภัส  ถวิลหา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เชื้อเงิน
2. นางสมบูรณ์  สืบนุกูล
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายภูริภัทร  กล่อมประเสริฐ
 
1. นางศิริพร  พงษ์ธานี
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพิชญ์ติกาญจน์  ปานเพชร
 
1. นางสิริบล  มุกดาม่วง
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิลาสินี  เกิดกล้า
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ยู่โหงว
3. เด็กหญิงอธิศนันท์  โรจน์คิดดี
 
1. นางสาวอรพรรณ  คำมา
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายก้องภพ  วิเศษจำรัส
2. เด็กชายเทวกุล  พวงแก้ว
 
1. นางสาวโชติรส  ขจิตพรกุล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.2 เงิน 29 1. เด็กหญิงอนรรฆวี  ตรีโลเกศกุล
 
1. นางมธุรดา  ตันเจริญ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงอภิชญา  กิจเจริญตระกูล
 
1. นางกันต์สินี  โรจน์คิดดี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 31 1. เด็กชายภาคิน  อุดมมงคล
2. เด็กหญิงวิชญาพร  เจียนมะเริง
 
1. นางพลอยนภัส  วงศ์สวรรค์
2. นางมธุรดา  ตันเจริญ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 68 1. เด็กชายวีรชัย  พรมมาส
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สีเคน
 
1. นางพลอยนภัส  วงศ์สวรรค์
2. นางมธุรดา  ตันเจริญ
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  บุญโสธรสถิตย์
2. เด็กหญิงกะรัต  เกิดกล้า
3. เด็กหญิงณัชดาภรณ์  สงนอก
4. เด็กหญิงณัฐติยากรณ์  ชมกระแสร์สินธุ์
5. เด็กชายธนภัทร์  รักตะสุวรรณ
6. เด็กหญิงธนัชพร  สุวรรณโพธิ์
7. เด็กหญิงธรรพ์กชสรณ์  สมาน
8. เด็กหญิงนริศรา  ทองพูล
9. เด็กหญิงประภัสสร  บริบูรณ์
10. เด็กหญิงปวิญาญ์  คุ้มแก้ว
11. เด็กหญิงพรชนก  เนื่องจำนงค์
12. เด็กหญิงพีรดา  จารุพนานนท์
13. เด็กหญิงมนชยา  เสริมสุนทรศิลป์
14. เด็กหญิงรุจิรดา  แสงพิทักษ์
15. เด็กหญิงศุทธินี  เพ็งปรางค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพจุฑา  แสนสีมล
 
18 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงพิชชญา  ธนานัยพฤกษ์
 
1. นายมลชัย  ปุจฉาการ
 
19 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุภมาศ  นิยมกิจ
 
1. นายอภิสิทธิ์  ประดิษฐ์
 
20 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงเมธามินทร์  ดวงสูงเนิน
 
1. นางสาวพีรพร  สุทธา
 
21 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญชนา  คุณารูป
 
1. นางสาวพีรพร  สุทธา
 
22 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 85.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ไพบูลย์รัตนากร
 
1. นางสาวพีรพร  สุทธา
 
23 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชนก  บุญมี
 
1. นางสาวพีรพร  สุทธา
 
24 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงจิราพร  งามประดิษฐ์
3. เด็กหญิงณหทัย  เชิญรุ่งโรจน์
4. เด็กหญิงณัฎฐา  ไพบูลย์รัตนากร
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชุ่มเกษร
6. เด็กหญิงพรชนก  บุญมี
7. เด็กหญิงพัทธมน  ชำนาญเศรษฐกุล
8. เด็กหญิงวรัญชนา  คุณารูป
9. เด็กหญิงเมธามินทร์  ดวงสูงเนิน
 
1. นางสาวพีรพร  สุทธา
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายภัชกล  รัตนวงษ์
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายภัชกล  รัตนวงษ์
 
27 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.16 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  วรวัฒน์
2. เด็กหญิงวรรณิสา  พลไชย
3. เด็กหญิงศิวาพร  นาคภักดี
4. เด็กหญิงอรวรา  เตอินทร์
 
1. นางณัฐกันย์  วิเลขรัตน์
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 46 1. เด็กชายชนม์ชนัฐ์  เอื้อเฟื้อสุข
2. เด็กหญิงรินลณี  ฝอยสูงเนิน
 
1. นางปริชาติ  ศิลาแยง
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกะรัต  เกิดกล้า
2. เด็กหญิงปวิญาญ์  คุ้มแก้ว
3. เด็กหญิงอิสริยา  เกิดกล้า
 
1. นายสหรักษ์  วงศาพันธ์
2. นางสาวเบญญาภา  ทับทิมวรรณ
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กชายธนดล  พะโรศิลป์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจียวใช่เฮ็ง
 
1. นางสาวนันท์ชญาน์  พราหมณี
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาริกา  ศรีมนตรี
2. เด็กหญิงพรอนันต์  วรรณวิเศษ
3. เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีเสาวคนธร
 
1. นางสาววรรษมล  โมลีกุล
 
32 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเอมี่ สุกัลญา  ทริปป์
 
1. นางปิยฉัตร  โรจนศิริพงษ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุพัชชา  อินทนู
 
1. นางสาวนวลละออ  หรรษา
 
34 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายสุษิระ  แย้มเม่น
 
1. นางสาวเพียงพันธ์  ภูสีฤทธิ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภิญญา  โพธิชัยชิน
 
1. นางระวีวรรณ  เย็นยิ่ง
 
36 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.3 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เมืองแก้ว
 
1. นางมลฤดี  บุญชม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยูได  โฮริคาวา
 
1. นางสาวโชติพัฒน์  เจริญผล
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคณาวรรณ  ดวงรัตน์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สังข์ไชย
 
1. นางมลฤดี  บุญชม
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายกษิเดชา  กุลขจรพันธ์
2. เด็กชายนลดิษย์  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
 
1. นางสิริบล  มุกดาม่วง
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรินยาพร  แดนตะโคตร
2. เด็กหญิงอริยาภรณ์  สว่างศิลป์
 
1. นางสาวปิยมาศ  ทับทิม
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัสสรณ์  อัครเดชเรืองศรี
 
1. นางสิริบล  มุกดาม่วง
 
42 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภกานต์  โทรพงษ์พันธุ์
 
1. นางสาวรินรดา  เหลืองอ่อน
 
43 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนทกร  เจริญเตีย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  บูรณประทีปรัตน์
3. เด็กหญิงนาตาลี  สตีลลัท
 
1. นางสาวเจนจิรา  แซ่เฮง
 
44 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงชิชา  ทับทิมวรรณ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขใส
 
1. นางสาวศิริภา  แสงมะหมัด
2. นางสาวสายชล  ภูมี