สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงธิรดา  กุลธนสรรค์
 
1. นางดรุณรักษ์  เบญจมังคลารักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายก้องภพ  วิเศษจำรัส
2. เด็กชายเทวกุล  พวงแก้ว
 
1. นางสาวโชติรส  ขจิตพรกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 68 1. เด็กชายวีรชัย  พรมมาส
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สีเคน
 
1. นางพลอยนภัส  วงศ์สวรรค์
2. นางมธุรดา  ตันเจริญ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงพิชชญา  ธนานัยพฤกษ์
 
1. นายมลชัย  ปุจฉาการ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 46 1. เด็กชายชนม์ชนัฐ์  เอื้อเฟื้อสุข
2. เด็กหญิงรินลณี  ฝอยสูงเนิน
 
1. นางปริชาติ  ศิลาแยง
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายสุษิระ  แย้มเม่น
 
1. นางสาวเพียงพันธ์  ภูสีฤทธิ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรินยาพร  แดนตะโคตร
2. เด็กหญิงอริยาภรณ์  สว่างศิลป์
 
1. นางสาวปิยมาศ  ทับทิม