สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดิสธรรม
 
1. นางสาวสุภาวดี  รอถ้า
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรดา  แซ่ซิน
 
1. นางสาวปิยมาศ  ทับทิม
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริภัทร  อภิรักษ์โชติมา
 
1. นางสาวฉันท์ชนก  เนื่องจำนงค์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐชนน  พลเลิศล้ำ
 
1. นางสิริบล  มุกดาม่วง
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายณฐภัทร  มั่งฟัก
2. เด็กหญิงพรชนก  บุญมี
3. เด็กหญิงพลอยนภัส  ถวิลหา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เชื้อเงิน
2. นางสมบูรณ์  สืบนุกูล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.2 เงิน 29 1. เด็กหญิงอนรรฆวี  ตรีโลเกศกุล
 
1. นางมธุรดา  ตันเจริญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 31 1. เด็กชายภาคิน  อุดมมงคล
2. เด็กหญิงวิชญาพร  เจียนมะเริง
 
1. นางพลอยนภัส  วงศ์สวรรค์
2. นางมธุรดา  ตันเจริญ
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุภมาศ  นิยมกิจ
 
1. นายอภิสิทธิ์  ประดิษฐ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุพัชชา  อินทนู
 
1. นางสาวนวลละออ  หรรษา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.3 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เมืองแก้ว
 
1. นางมลฤดี  บุญชม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายกษิเดชา  กุลขจรพันธ์
2. เด็กชายนลดิษย์  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
 
1. นางสิริบล  มุกดาม่วง