สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคณาวรรณ  ดวงรัตน์
2. เด็กหญิงนภสร  ยิ้มนาค
 
1. นางดรุณรักษ์  เบญจมังคลารักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิลาสินี  เกิดกล้า
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ยู่โหงว
3. เด็กหญิงอธิศนันท์  โรจน์คิดดี
 
1. นางสาวอรพรรณ  คำมา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงอภิชญา  กิจเจริญตระกูล
 
1. นางกันต์สินี  โรจน์คิดดี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  บุญโสธรสถิตย์
2. เด็กหญิงกะรัต  เกิดกล้า
3. เด็กหญิงณัชดาภรณ์  สงนอก
4. เด็กหญิงณัฐติยากรณ์  ชมกระแสร์สินธุ์
5. เด็กชายธนภัทร์  รักตะสุวรรณ
6. เด็กหญิงธนัชพร  สุวรรณโพธิ์
7. เด็กหญิงธรรพ์กชสรณ์  สมาน
8. เด็กหญิงนริศรา  ทองพูล
9. เด็กหญิงประภัสสร  บริบูรณ์
10. เด็กหญิงปวิญาญ์  คุ้มแก้ว
11. เด็กหญิงพรชนก  เนื่องจำนงค์
12. เด็กหญิงพีรดา  จารุพนานนท์
13. เด็กหญิงมนชยา  เสริมสุนทรศิลป์
14. เด็กหญิงรุจิรดา  แสงพิทักษ์
15. เด็กหญิงศุทธินี  เพ็งปรางค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพจุฑา  แสนสีมล
 
5 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงเมธามินทร์  ดวงสูงเนิน
 
1. นางสาวพีรพร  สุทธา
 
6 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญชนา  คุณารูป
 
1. นางสาวพีรพร  สุทธา
 
7 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 85.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ไพบูลย์รัตนากร
 
1. นางสาวพีรพร  สุทธา
 
8 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชนก  บุญมี
 
1. นางสาวพีรพร  สุทธา
 
9 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงจิราพร  งามประดิษฐ์
3. เด็กหญิงณหทัย  เชิญรุ่งโรจน์
4. เด็กหญิงณัฎฐา  ไพบูลย์รัตนากร
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชุ่มเกษร
6. เด็กหญิงพรชนก  บุญมี
7. เด็กหญิงพัทธมน  ชำนาญเศรษฐกุล
8. เด็กหญิงวรัญชนา  คุณารูป
9. เด็กหญิงเมธามินทร์  ดวงสูงเนิน
 
1. นางสาวพีรพร  สุทธา
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายภัชกล  รัตนวงษ์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายภัชกล  รัตนวงษ์
 
12 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.16 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  วรวัฒน์
2. เด็กหญิงวรรณิสา  พลไชย
3. เด็กหญิงศิวาพร  นาคภักดี
4. เด็กหญิงอรวรา  เตอินทร์
 
1. นางณัฐกันย์  วิเลขรัตน์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกะรัต  เกิดกล้า
2. เด็กหญิงปวิญาญ์  คุ้มแก้ว
3. เด็กหญิงอิสริยา  เกิดกล้า
 
1. นายสหรักษ์  วงศาพันธ์
2. นางสาวเบญญาภา  ทับทิมวรรณ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กชายธนดล  พะโรศิลป์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจียวใช่เฮ็ง
 
1. นางสาวนันท์ชญาน์  พราหมณี
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาริกา  ศรีมนตรี
2. เด็กหญิงพรอนันต์  วรรณวิเศษ
3. เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีเสาวคนธร
 
1. นางสาววรรษมล  โมลีกุล
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเอมี่ สุกัลญา  ทริปป์
 
1. นางปิยฉัตร  โรจนศิริพงษ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภิญญา  โพธิชัยชิน
 
1. นางระวีวรรณ  เย็นยิ่ง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยูได  โฮริคาวา
 
1. นางสาวโชติพัฒน์  เจริญผล
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคณาวรรณ  ดวงรัตน์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สังข์ไชย
 
1. นางมลฤดี  บุญชม
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัสสรณ์  อัครเดชเรืองศรี
 
1. นางสิริบล  มุกดาม่วง
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภกานต์  โทรพงษ์พันธุ์
 
1. นางสาวรินรดา  เหลืองอ่อน
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนทกร  เจริญเตีย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  บูรณประทีปรัตน์
3. เด็กหญิงนาตาลี  สตีลลัท
 
1. นางสาวเจนจิรา  แซ่เฮง
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงชิชา  ทับทิมวรรณ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขใส
 
1. นางสาวศิริภา  แสงมะหมัด
2. นางสาวสายชล  ภูมี