สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  คงวิวัฒนากุล
 
1. นายนพดล  ทุมเชื้อ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีริศ  รุ่งณรงค์รักษ์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีกล่ำ
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายจีรพจน์  แสงเสริมทรัพย์
2. เด็กชายภูรี  อัศวกิตติพร
3. เด็กหญิงลลิต  เวชกิจวาณิชย์
 
1. นายนพดล  ทุมเชื้อ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีกล่ำ
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธีระชัย  ชั้นวณิชย์โสภา
2. เด็กชายปาณัท  แสงสุขศิริ
 
1. นายนพดล  ทุมเชื้อ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีกล่ำ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภัคนันท์  นิรันดร
 
1. นายนพดล  ทุมเชื้อ
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายบุรฉัตร  ก่อเฉลิมสนธิ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีกล่ำ
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลกร  ชยาบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฎฐ์ชญาดา  เพิ่มทรัพย์
3. เด็กหญิงพรรษชนม์  ไกรคุณ
 
1. นางสาวพรรณวรท  วงศาโรจน์
2. นางสาววิยดา  อุ่นอ่อน
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายปองกานต์  ปรารถนาพร
2. เด็กชายศรัญย์  คเชนชร
 
1. นางสาวพรรณวรท  วงศาโรจน์
2. นางสาวอรจิรา  สุวรรณเมฆ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงธนิกา  เทียบแก้ว
2. เด็กชายภาคิน  เวฬุตันติ
 
1. นางสาวญาณี  เพชรแอน
2. นางสาวณัฏฐ์วรินท์  หลำสวัสดิ์
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายชิดชัย  มุ่งสังเกต
2. เด็กหญิงพิชญาพร  กำแหงคุมพล
3. เด็กหญิงพิชญาภา  กำแหงคุมพล
 
1. นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว
2. นายสงกรานต์  โรจนศิริพงษ์
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กชายกฤต  สุรินทราบูรณ์
2. เด็กหญิงธามฐิตา  อภิมนต์บุตร
3. เด็กหญิงโยษิตา  จารุเวทตระกูล
 
1. นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว
2. นายสงกรานต์  โรจนศิริพงษ์
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ชีวะสุนทร
 
1. นายสงกรานต์  โรจนศิริพงษ์
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กชายธนรัตน์  รุจิโรจน์สกุล
 
1. นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว
 
14 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงอาภานันท์  จิรัติกานนท์
2. เด็กหญิงเพชรรัศมี  โยธา
 
1. นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว
2. นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์
 
15 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศุภกรณ์  เกตุวงศ์วีระชาติ
 
1. นางสุธาทิพย์  ชะเอมกูล
 
16 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 82.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อุดมแสวงทรัพย์
 
1. นางสุธาทิพย์  ชะเอมกูล
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ด่านกุล
 
1. นางสาวลักษณพันธ์  บำรุงรัตนกุล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ชญาดา  เพิ่มทรัพย์
 
1. นางสาวลักษณพันธ์  บำรุงรัตนกุล
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัชย์  ธนูพราน
 
1. นางสาวชมพูนุทท์  สุวรรณชัย
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเขมชาติ  สุริยธรรมศักดิ์
 
1. นางสาวชมพูนุทท์  สุวรรณชัย
 
21 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิรดา  ลิ่มวงศ์
 
1. นางสาวภรภัทร  ลมูลศิลป์
 
22 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพุดน้ำบุษ  เอื้อภูมิรัตน์
 
1. นางสาวอัจฉรา  อินมอญ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  พงศ์รัตนเดชาชัย
 
1. นางสาวรัตน์ติมา  อมรสิน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ใจงาม
2. เด็กชายธนพล  ศิริรักษ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  เสาะด้น
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีกล่ำ