สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธีระชัย  ชั้นวณิชย์โสภา
2. เด็กชายปาณัท  แสงสุขศิริ
 
1. นายนพดล  ทุมเชื้อ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีกล่ำ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภัคนันท์  นิรันดร
 
1. นายนพดล  ทุมเชื้อ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายบุรฉัตร  ก่อเฉลิมสนธิ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีกล่ำ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงธนิกา  เทียบแก้ว
2. เด็กชายภาคิน  เวฬุตันติ
 
1. นางสาวญาณี  เพชรแอน
2. นางสาวณัฏฐ์วรินท์  หลำสวัสดิ์