สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลกร  ชยาบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฎฐ์ชญาดา  เพิ่มทรัพย์
3. เด็กหญิงพรรษชนม์  ไกรคุณ
 
1. นางสาวพรรณวรท  วงศาโรจน์
2. นางสาววิยดา  อุ่นอ่อน
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กชายกฤต  สุรินทราบูรณ์
2. เด็กหญิงธามฐิตา  อภิมนต์บุตร
3. เด็กหญิงโยษิตา  จารุเวทตระกูล
 
1. นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว
2. นายสงกรานต์  โรจนศิริพงษ์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กชายธนรัตน์  รุจิโรจน์สกุล
 
1. นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว