สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  คงวิวัฒนากุล
 
1. นายนพดล  ทุมเชื้อ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีริศ  รุ่งณรงค์รักษ์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีกล่ำ
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายจีรพจน์  แสงเสริมทรัพย์
2. เด็กชายภูรี  อัศวกิตติพร
3. เด็กหญิงลลิต  เวชกิจวาณิชย์
 
1. นายนพดล  ทุมเชื้อ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีกล่ำ
 
4 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 82.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อุดมแสวงทรัพย์
 
1. นางสุธาทิพย์  ชะเอมกูล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ด่านกุล
 
1. นางสาวลักษณพันธ์  บำรุงรัตนกุล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ชญาดา  เพิ่มทรัพย์
 
1. นางสาวลักษณพันธ์  บำรุงรัตนกุล
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัชย์  ธนูพราน
 
1. นางสาวชมพูนุทท์  สุวรรณชัย
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเขมชาติ  สุริยธรรมศักดิ์
 
1. นางสาวชมพูนุทท์  สุวรรณชัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิรดา  ลิ่มวงศ์
 
1. นางสาวภรภัทร  ลมูลศิลป์
 
10 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพุดน้ำบุษ  เอื้อภูมิรัตน์
 
1. นางสาวอัจฉรา  อินมอญ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  พงศ์รัตนเดชาชัย
 
1. นางสาวรัตน์ติมา  อมรสิน
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ใจงาม
2. เด็กชายธนพล  ศิริรักษ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  เสาะด้น
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีกล่ำ