สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงปัณฐิตา  อาจวารินทร์
 
1. นางระพิน  ชูชื่น
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  มาตรปัญญาชน
2. เด็กหญิงแพรวา  เต็งชาตะพันธ์
 
1. นางสาวกอบกุล  ใจกว้าง
2. นางอรวรรณ  รักนาย
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายปริตต์   ลีลาเศรษฐวงศ์
 
1. นางสาววชืราพร  สุขนาน
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคธีมา   ดุริยะภัสสร
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญพยุง
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายธนวิชญ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาววชืราพร  สุขนาน
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐชนน  จริยานุรัตน์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญพยุง
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ตันติวงศ์เจริญ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณธนานนท์
3. เด็กหญิงแพรวา   เตชาตะพันธ์
 
1. นางสาวสำเนา  ยอดยิ่ง
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายชนาธิป   ใยเยี่ยม
2. เด็กชายอชิตะ  สิทธิชัยเกษม
 
1. นางสาววัฒนาพร  ดวงดีวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  สีลาเขต
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 -    
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงแพรวา   เต็งชาตะพันธ์ุ
 
1. นางสาวธีรนันท์  ชูเชิด
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กชายอรุษ  กุลกัตติมาส
2. เด็กหญิงอินทิรา  ช่างประเสริฐ
 
1. นางสาวอรพรรณ  งามเจริญตา
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กชายจิตรลดา  จิตรประวัติ
2. เด็กชายทัตเทพ  โพธินิล
3. เด็กชายพรหมพฤกษา  อุทาพรหม
 
1. นางสาวธีรนันท์  ชูเชิด
2. นางสาวอรพรรณ  งามเจริญตา
 
13 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกชกร  จิระพันธ์ุ
2. เด็กหญิงกมลชนก   ประมวลรัตน์
3. เด็กชายกานต์  คงปรีชา
4. เด็กหญิงจันทรรัตน์  เหลืองอ่อน
5. เด็กหญิงจิดาภา  บุตรหนัน
6. เด็กชายชัยนัย  เชี่ยวชาญ
7. เด็กหญิงณัฏฐ์เขมิกา  ธีริสราวิชชากร
8. เด็กหญิงธันยา  จันทะสี
9. เด็กชายธีรภัทร  เชื้อเงิน
10. เด็กชายนนทกร  สุขพร้อม
11. เด็กชายปวิชญา   เตชะมา
12. เด็กหญิงพงษ์สุภา  สินค้างาม
13. เด็กหญิงพุทธิตา  นุพาสันต์
14. เด็กชายภควัต  ประชาพิทักษ์กุล
15. เด็กหญิงภวิตภิญญา   ศรแก้ว
16. เด็กหญิงรุจิพันธ์  ยงคุณานันท์
17. เด็กหญิงวรรณพร   สุขสวัสดิ์
18. เด็กหญิงศุภธิดา   กิจการ
19. เด็กชายสิมิลัน  เชี่ยวกิจ
20. เด็กหญิงอภิสรา  พิมพา
21. เด็กหญิงอินทิรา  อินทร
 
1. นางสาวนฤมล  ปิ่นวิศุทธิ์
 
14 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 - - -    
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงชีวนิช  นิลรัตน์
2. เด็กหญิงสวิตตา  หาณณรงค์
 
1. นางสาววราภรณ์  พิพิทจันทร์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปวริศา   ถิตะพาณิชย์
 
1. นางสาวลักษณาวดี  ภูมิวรพงษ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  เย็นฉ่ำ
 
1. นางสาวลักษณาวดี  ภูมิวรพงษ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายนพนิธิ  พุทธเจริญ
 
1. นางสาวอรอุมา  เสือนาค
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศษชล  วิยาภรณ์
 
1. นางสาวอรอุมา  เสือนาค
 
20 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิรินาถ  นาคะสุภา
 
1. นางสาวอรอุมา  เสือนาค