สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายปริตต์   ลีลาเศรษฐวงศ์
 
1. นางสาววชืราพร  สุขนาน
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายชนาธิป   ใยเยี่ยม
2. เด็กชายอชิตะ  สิทธิชัยเกษม
 
1. นางสาววัฒนาพร  ดวงดีวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  สีลาเขต
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปวริศา   ถิตะพาณิชย์
 
1. นางสาวลักษณาวดี  ภูมิวรพงษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายนพนิธิ  พุทธเจริญ
 
1. นางสาวอรอุมา  เสือนาค