สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กชายอรุษ  กุลกัตติมาส
2. เด็กหญิงอินทิรา  ช่างประเสริฐ
 
1. นางสาวอรพรรณ  งามเจริญตา
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กชายจิตรลดา  จิตรประวัติ
2. เด็กชายทัตเทพ  โพธินิล
3. เด็กชายพรหมพฤกษา  อุทาพรหม
 
1. นางสาวธีรนันท์  ชูเชิด
2. นางสาวอรพรรณ  งามเจริญตา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงชีวนิช  นิลรัตน์
2. เด็กหญิงสวิตตา  หาณณรงค์
 
1. นางสาววราภรณ์  พิพิทจันทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิรินาถ  นาคะสุภา
 
1. นางสาวอรอุมา  เสือนาค