สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคธีมา   ดุริยะภัสสร
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญพยุง
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ตันติวงศ์เจริญ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณธนานนท์
3. เด็กหญิงแพรวา   เตชาตะพันธ์
 
1. นางสาวสำเนา  ยอดยิ่ง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  เย็นฉ่ำ
 
1. นางสาวลักษณาวดี  ภูมิวรพงษ์