สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยรังสี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 73 เงิน 28 1. เด็กหญิงธรรมธิดา  บุตรสา
 
1. นางสาวโสภี  สุขพูล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีเมือง
 
1. นายสมคิด  เตมีศักดิ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายภาวัต  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวดวงพร  ตั้งอุดมเจริญชัย
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสโรชา  ดวงศรี
 
1. นายสมคิด  เตมีศักดิ์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงกัญจนพรรณ  ตาคำวัน
 
1. นางสาวโสภี  สุขพูล
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงภคพร  บุญธรรม
 
1. นายสมคิด  เตมีศักดิ์
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายบุรธัช  เกียรติพรพิทักษ์
 
1. นางสาวดวงพร  ตั้งอุดมเจริญชัย
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนพล  กรณีกิจ
 
1. นางสาวพรพิมล  รัศมีงาม
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวีรภัทร  ประศรีพัฒน์
 
1. นางสาวดวงพร  ตั้งอุดมเจริญชัย
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชาคริต  รื่นพิทักษ์
 
1. นางสาวดวงพร  ตั้งอุดมเจริญชัย
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ประเสริฐ
2. เด็กชายวีรภัทร  แซ่เตียว
3. เด็กชายศตายุ  อิ่มกมลไมตรี
 
1. นางญาณี  ยิ้วยิ้ม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงปุญชญา  ขจรเกียรติคุณ
 
1. นางศศิวรรณ  สำราญฤทธิ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ล้วนไพรินทร์
 
1. นางนิภา  รัศมีงาม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงวิภาวี  ศิลาหลัก
2. เด็กชายศศิศ  สวัสดี
 
1. นางศศิวรรณ  สำราญฤทธิ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 23 1. เด็กชายชัยนันท์  อินทร์แพง
2. เด็กหญิงฐิติชญา  พนานิธิมงคล
 
1. นางศศิวรรณ  สำราญฤทธิ์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เจริญเวชธรรม
2. เด็กหญิงอรุณทิพย์  ซาเสน
 
1. นางสาวโสภี  สุขพูล
 
17 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 59 1. เด็กชายภัทรพล  เถระสวัสดิ์
 
1. นางมินตรา  จินตนาเลิศ
 
18 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงรมิดา  พันธุ์ยุรา
 
1. นางนิภา  รัศมีงาม
 
19 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่เฮ้ง
2. เด็กหญิงศิริวิมล  พันธุ์ศิริ
 
1. นางสาวดวงพร  ตั้งอุดมเจริญชัย
 
20 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐวลัย  ศฤงคารินทร์
2. เด็กหญิงพิมลภา  เอี๊ยบเจริญ
 
1. นางนิภา  รัศมีงาม
 
21 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 1. เด็กชายฐปนนท์  ขจิตกุลพัชร
2. เด็กชายทองนรา  น้อยทิม
3. เด็กชายปราโมทย์  มาสกุล
 
1. นางประจวบ  รัศมีงาม
 
22 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  วุฒิรัตน์
2. เด็กหญิงธัญพร  ปัทมรักษ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สมสมัย
 
1. นางนิภา  รัศมีงาม
 
23 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเขมมิสรา  ชนะสุข
 
1. นายอาทิตย์  โตแทน
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงฐิติชญา  อนุรักษ์ชลนที
2. เด็กชายพิชญุตม์  เกรียงไกรเดช
 
1. นายวิริยะ  มาลานิยม
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธนัชชา  รุ่งรัตนผลิน
2. เด็กหญิงวรพิชชา  มีมาเน็ต
3. เด็กหญิงอาณยา  แซ่เอีย
 
1. นางสาวดวงพร  ตั้งอุดมเจริญชัย
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายธนบดี  กังวงกิจ
2. เด็กชายธันวา  วีระศิลปะเลิศ
 
1. นายวิริยะ  มาลานิยม
 
27 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.33 ทอง 5 1. เด็กชายภูมิบดี  ประเสริฐ
 
1. นางสาวภาณิภัค  พั่วพวง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงกชมนพรรณ  จิตรีวรรณ์
 
1. นางสาวภาณิภัค  พั่วพวง
 
29 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงณัฐชยา  โชคชัยชำนาญกิจ
 
1. นายสมชาย  โกศานนท์
 
30 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงฐิติมา  กรณีกิจ
 
1. นายสมชาย  โกศานนท์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายพาทิศ  โชคแสวงการ
 
1. นางสาวภาณิภัค  พั่วพวง
 
32 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พันธุ์ศิริ
 
1. นางสาวภาณิภัค  พั่วพวง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายสิรภพ  โชคชัยชำนาญกิจ
 
1. นางสาวเจิน  เฉียนลี่
 
34 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพณณธร  เพชรชมทรัพย์
 
1. นางรุจิกาญจน์  พูลราม
 
35 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 21 1. เด็กชายกันตินันท์  ลีลาสุขสันต์
2. เด็กหญิงจีระภาวี  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงปพิชญา  จินตนาเลิศ
 
1. นางสาวพิเชตฐา  จันสรา
2. นางรุ่งฤดี  ลีจ้อย
 
36 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  ทัตธนภาธร
2. เด็กหญิงภัททิยา  เนื่องจำนงค์
3. เด็กชายวรวรรธ  อรรถพรพิทักษ์
 
1. นางชาลินี  ลีจ้อย
2. นางรุ่งฤดี  ลีจ้อย