สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยรังสี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงวิภาวี  ศิลาหลัก
2. เด็กชายศศิศ  สวัสดี
 
1. นางศศิวรรณ  สำราญฤทธิ์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 59 1. เด็กชายภัทรพล  เถระสวัสดิ์
 
1. นางมินตรา  จินตนาเลิศ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงรมิดา  พันธุ์ยุรา
 
1. นางนิภา  รัศมีงาม
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 1. เด็กชายฐปนนท์  ขจิตกุลพัชร
2. เด็กชายทองนรา  น้อยทิม
3. เด็กชายปราโมทย์  มาสกุล
 
1. นางประจวบ  รัศมีงาม
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  วุฒิรัตน์
2. เด็กหญิงธัญพร  ปัทมรักษ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สมสมัย
 
1. นางนิภา  รัศมีงาม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงฐิติชญา  อนุรักษ์ชลนที
2. เด็กชายพิชญุตม์  เกรียงไกรเดช
 
1. นายวิริยะ  มาลานิยม
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธนัชชา  รุ่งรัตนผลิน
2. เด็กหญิงวรพิชชา  มีมาเน็ต
3. เด็กหญิงอาณยา  แซ่เอีย
 
1. นางสาวดวงพร  ตั้งอุดมเจริญชัย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายสิรภพ  โชคชัยชำนาญกิจ
 
1. นางสาวเจิน  เฉียนลี่