สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยรังสี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 73 เงิน 28 1. เด็กหญิงธรรมธิดา  บุตรสา
 
1. นางสาวโสภี  สุขพูล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีเมือง
 
1. นายสมคิด  เตมีศักดิ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายภาวัต  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวดวงพร  ตั้งอุดมเจริญชัย
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสโรชา  ดวงศรี
 
1. นายสมคิด  เตมีศักดิ์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงกัญจนพรรณ  ตาคำวัน
 
1. นางสาวโสภี  สุขพูล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงปุญชญา  ขจรเกียรติคุณ
 
1. นางศศิวรรณ  สำราญฤทธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 23 1. เด็กชายชัยนันท์  อินทร์แพง
2. เด็กหญิงฐิติชญา  พนานิธิมงคล
 
1. นางศศิวรรณ  สำราญฤทธิ์
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่เฮ้ง
2. เด็กหญิงศิริวิมล  พันธุ์ศิริ
 
1. นางสาวดวงพร  ตั้งอุดมเจริญชัย
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐวลัย  ศฤงคารินทร์
2. เด็กหญิงพิมลภา  เอี๊ยบเจริญ
 
1. นางนิภา  รัศมีงาม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงกชมนพรรณ  จิตรีวรรณ์
 
1. นางสาวภาณิภัค  พั่วพวง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายพาทิศ  โชคแสวงการ
 
1. นางสาวภาณิภัค  พั่วพวง
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  ทัตธนภาธร
2. เด็กหญิงภัททิยา  เนื่องจำนงค์
3. เด็กชายวรวรรธ  อรรถพรพิทักษ์
 
1. นางชาลินี  ลีจ้อย
2. นางรุ่งฤดี  ลีจ้อย