สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยรังสี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ประเสริฐ
2. เด็กชายวีรภัทร  แซ่เตียว
3. เด็กชายศตายุ  อิ่มกมลไมตรี
 
1. นางญาณี  ยิ้วยิ้ม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ล้วนไพรินทร์
 
1. นางนิภา  รัศมีงาม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายธนบดี  กังวงกิจ
2. เด็กชายธันวา  วีระศิลปะเลิศ
 
1. นายวิริยะ  มาลานิยม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.33 ทอง 5 1. เด็กชายภูมิบดี  ประเสริฐ
 
1. นางสาวภาณิภัค  พั่วพวง
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพณณธร  เพชรชมทรัพย์
 
1. นางรุจิกาญจน์  พูลราม
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 21 1. เด็กชายกันตินันท์  ลีลาสุขสันต์
2. เด็กหญิงจีระภาวี  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงปพิชญา  จินตนาเลิศ
 
1. นางสาวพิเชตฐา  จันสรา
2. นางรุ่งฤดี  ลีจ้อย