สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงพุฒิพร  แก้วสุติน
 
1. นางสาวกาญจนา  แตงอ่อน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงศิรินภา  เหวนอก
 
1. นายละเมียด  บุญปัญญา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรรณภา  การะเกต
 
1. นางสาวกรกช  นิติธีรวรรณ
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงฐิติพร  ทรัพย์สำรวย
 
1. นายละเมียด  บุญปัญญา
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขจรกลิ่น
2. เด็กหญิงศิรินภา  พรยิ่ง
 
1. นายละเมียด  บุญปัญญา
2. นางศันสนีย์  หนูขาว
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรทัย  ใจกล้า
2. เด็กชายเจษฎากร  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวกรกช  นิติธีรวรรณ
2. นายยิ่งยศ  จิตร์ประวัติ
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สงวนมิตร
 
1. นางสายทอง  เศวตศิลา
 
8 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐสินี  ธนะพรพิสุทธิ์
2. เด็กหญิงสโรชา  ตรีวัฒนานนท์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คีรี
 
1. นางสมนึก  พลอยประดับ
2. นางสายทอง  เศวตศิลา
 
9 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สาหาร
2. เด็กชายธนกฤต  ฟ้าทวีพร
 
1. นายยิ่งยศ  จิตร์ประวัติ
2. นางสายทอง  เศวตศิลา
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงภัทรียา  ล่าจำศีล
 
1. นางสายทอง  เศวตศิลา
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายภคิน  เดชบุรีรัมย์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  แซ่ตั๊ง
3. เด็กชายอนุศิษณ์  แก้วมืด
 
1. นายจิรวัฒน์  เหลืองอ่อน
2. นายยิ่งยศ  จิตร์ประวัติ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 35 1. เด็กหญิงธัญสินี  ประจงภักดี
2. เด็กชายพัทธนันท์  งามพงษ์พันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนลินรัตน์  สิริดำรงชัย
2. นางสาวศิริรัตน์  มีศิริ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 53 1. เด็กชายธนกร  คุ้มศรี
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  บุญธรรม
 
1. นายชัยวัฒน์  จันสิริบุญมี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนลินรัตน์  สิริดำรงชัย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัญฑิตา  วงษ์อธิคมรัตน์
2. เด็กชายวุฒิชัย  คำเลิศ
 
1. นางสาวกรกช  นิติธีรวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนลินรัตน์  สิริดำรงชัย
 
15 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ตั๊น
2. เด็กหญิงจิดาภา  จันทะคำแสง
3. เด็กหญิงไอริน  เหลืองอ่อน
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
16 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายคุณธรรม  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงนวลจุฑา  ยุ่นประยงค์
3. เด็กหญิงอิสริยา  อัจฉริยะเกียรติ
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
17 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีระพงษ์  ภูมีกอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญขุนทด
3. เด็กชายเดชาธร  บุญมาเปรม
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
18 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัสดา  แก้วนิรมิตร์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
19 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภษร  ธำรงคุณานัน
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
20 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ท้าวภุชฌงค์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
21 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จำปี
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
22 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนะพิบูลย์กุล
2. เด็กชายเมธิส  งามฉวี
 
1. นางสมนึก  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
23 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฐพร  บุญมาเลิศ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เที่ยงบุญถึง
 
1. นางสมนึก  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
24 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสัภยา  โนนทิง
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
25 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ตัญญะปัญญาชน
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  จรวรรณ
3. เด็กหญิงอนุสสรา  พฤกษ์เพิ่มพูล
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
26 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  บุญมาเปรม
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  แซ่เตียว
3. เด็กชายรามินทร์  โพธิ์ทัน
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงเอมิกา  ปักการะนัง
 
1. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวนิดา  ลือสมศรี
 
1. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
29 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77.66 เงิน 6 1. เด็กชายชวนินทร์  คงศรี
2. เด็กชายณพล  รุ่งศิระประภา
3. เด็กหญิงพรพรหม  ภักดี
4. เด็กหญิงภัทรียา  ล่าจำศีล
5. เด็กชายวรยศ  เปรมศรี
6. เด็กชายสุทธินนท์  ด้วงพรมมา
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศักดิ์ประเสริฐ
8. เด็กหญิงเนสิตา  มาดานี่
 
1. นางสาวกรกช  นิติธีรวรรณ
2. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
3. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
30 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  นาบำรุง
2. เด็กหญิงชนะพร  สุดแสง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แดงกระจ่าง
4. เด็กชายทรงชัย  ทีปกากร
5. เด็กชายพงศธร  ถนอมสาโรช
6. เด็กชายรชตะ  รองเลื่อน
7. เด็กหญิงวิลดา  จันดา
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ไทยนิคม
 
1. นางสาวกรกช  นิติธีรวรรณ
2. นางสมนึก  พลอยประดับ
3. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวิภาสิริ  ธำรงคุณานัน
2. เด็กหญิงสุวนันท์   บูรณศีลสุนทร
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ประดับศรี
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคัทลียา  อุปฮาด
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  นาสวน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาญกระโทก
4. เด็กหญิงอรทัย  ดวงสูงเนิน
5. เด็กหญิงอัจฉราไลย  งามนัก
6. เด็กหญิงอาภัสรา  พรมเชียง
 
1. นางสาวกรกช  นิติธีรวรรณ
2. นางสาวณัฐชา  แซ่โก
3. นางสาวลักขณา  อุ่นจันทร์เงิน
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์  แสงสุดตา
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทีรวม
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณียา  เดือนงาม
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ์  ลิ้มภักดี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พูนพัฒนาทรัพย์
 
1. นายยิ่งยศ  จิตร์ประวัติ
2. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิตตรา  ตู้สูงเนิน
2. เด็กชายสัญลักษณ์  แย้มชื่น
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ปราบไพรี
 
1. นายยิ่งยศ  จิตร์ประวัติ
2. นายวิสูตร  น้อยอยู่
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายณภัทร  อรุณพูลทรัพย์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  คำภูธร
3. เด็กชายธนโชติ  หมวดโพธิ์
4. เด็กชายธีระพงษ์  อู่ตุ่ม
5. เด็กชายนิธิพัฒน์  เลิศรัตนพงศ์สิน
6. เด็กชายรณฤทธิ์  มาดานี่
 
1. นายพิเชษฐ์  โพธิ์ปานพะเนา
2. นายละเมียด  บุญปัญญา
3. นางสมนึก  พลอยประดับ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์ประทักษ์
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  อุไรพันธ์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองไพบูลย์กิจ
 
1. นางสาวกรกช  นิติธีรวรรณ
2. นายยิ่งยศ  จิตร์ประวัติ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เป้ากลาง
2. เด็กชายทรงชัย  ทีปกากร
 
1. นางสมคิด  จิตร์ประวัติ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
39 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 81 ทอง 32 1. เด็กชายรัตนกร  ทองเงินเจริญ
 
1. นางละมัย  ผดุงกิจ
 
40 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 69 1. เด็กหญิงกีรติกา  ชะลูด
2. เด็กหญิงจินตภา  ฉันทชล
3. เด็กหญิงนงนภัส  แก้วเพียร
 
1. นางละมัย  ผดุงกิจ
2. นางศันสนีย์  หนูขาว