สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงพุฒิพร  แก้วสุติน
 
1. นางสาวกาญจนา  แตงอ่อน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงศิรินภา  เหวนอก
 
1. นายละเมียด  บุญปัญญา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรรณภา  การะเกต
 
1. นางสาวกรกช  นิติธีรวรรณ
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงฐิติพร  ทรัพย์สำรวย
 
1. นายละเมียด  บุญปัญญา
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรทัย  ใจกล้า
2. เด็กชายเจษฎากร  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวกรกช  นิติธีรวรรณ
2. นายยิ่งยศ  จิตร์ประวัติ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 35 1. เด็กหญิงธัญสินี  ประจงภักดี
2. เด็กชายพัทธนันท์  งามพงษ์พันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนลินรัตน์  สิริดำรงชัย
2. นางสาวศิริรัตน์  มีศิริ
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ตั๊น
2. เด็กหญิงจิดาภา  จันทะคำแสง
3. เด็กหญิงไอริน  เหลืองอ่อน
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายคุณธรรม  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงนวลจุฑา  ยุ่นประยงค์
3. เด็กหญิงอิสริยา  อัจฉริยะเกียรติ
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
9 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จำปี
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
10 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสัภยา  โนนทิง
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงเอมิกา  ปักการะนัง
 
1. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
12 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77.66 เงิน 6 1. เด็กชายชวนินทร์  คงศรี
2. เด็กชายณพล  รุ่งศิระประภา
3. เด็กหญิงพรพรหม  ภักดี
4. เด็กหญิงภัทรียา  ล่าจำศีล
5. เด็กชายวรยศ  เปรมศรี
6. เด็กชายสุทธินนท์  ด้วงพรมมา
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศักดิ์ประเสริฐ
8. เด็กหญิงเนสิตา  มาดานี่
 
1. นางสาวกรกช  นิติธีรวรรณ
2. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
3. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณียา  เดือนงาม
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ์  ลิ้มภักดี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พูนพัฒนาทรัพย์
 
1. นายยิ่งยศ  จิตร์ประวัติ
2. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายณภัทร  อรุณพูลทรัพย์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  คำภูธร
3. เด็กชายธนโชติ  หมวดโพธิ์
4. เด็กชายธีระพงษ์  อู่ตุ่ม
5. เด็กชายนิธิพัฒน์  เลิศรัตนพงศ์สิน
6. เด็กชายรณฤทธิ์  มาดานี่
 
1. นายพิเชษฐ์  โพธิ์ปานพะเนา
2. นายละเมียด  บุญปัญญา
3. นางสมนึก  พลอยประดับ
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 69 1. เด็กหญิงกีรติกา  ชะลูด
2. เด็กหญิงจินตภา  ฉันทชล
3. เด็กหญิงนงนภัส  แก้วเพียร
 
1. นางละมัย  ผดุงกิจ
2. นางศันสนีย์  หนูขาว