สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัญฑิตา  วงษ์อธิคมรัตน์
2. เด็กชายวุฒิชัย  คำเลิศ
 
1. นางสาวกรกช  นิติธีรวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนลินรัตน์  สิริดำรงชัย
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีระพงษ์  ภูมีกอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญขุนทด
3. เด็กชายเดชาธร  บุญมาเปรม
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัสดา  แก้วนิรมิตร์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภษร  ธำรงคุณานัน
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ท้าวภุชฌงค์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนะพิบูลย์กุล
2. เด็กชายเมธิส  งามฉวี
 
1. นางสมนึก  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฐพร  บุญมาเลิศ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เที่ยงบุญถึง
 
1. นางสมนึก  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  บุญมาเปรม
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  แซ่เตียว
3. เด็กชายรามินทร์  โพธิ์ทัน
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
9 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  นาบำรุง
2. เด็กหญิงชนะพร  สุดแสง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แดงกระจ่าง
4. เด็กชายทรงชัย  ทีปกากร
5. เด็กชายพงศธร  ถนอมสาโรช
6. เด็กชายรชตะ  รองเลื่อน
7. เด็กหญิงวิลดา  จันดา
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ไทยนิคม
 
1. นางสาวกรกช  นิติธีรวรรณ
2. นางสมนึก  พลอยประดับ
3. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคัทลียา  อุปฮาด
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  นาสวน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาญกระโทก
4. เด็กหญิงอรทัย  ดวงสูงเนิน
5. เด็กหญิงอัจฉราไลย  งามนัก
6. เด็กหญิงอาภัสรา  พรมเชียง
 
1. นางสาวกรกช  นิติธีรวรรณ
2. นางสาวณัฐชา  แซ่โก
3. นางสาวลักขณา  อุ่นจันทร์เงิน
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์  แสงสุดตา
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทีรวม
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิตตรา  ตู้สูงเนิน
2. เด็กชายสัญลักษณ์  แย้มชื่น
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ปราบไพรี
 
1. นายยิ่งยศ  จิตร์ประวัติ
2. นายวิสูตร  น้อยอยู่
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เป้ากลาง
2. เด็กชายทรงชัย  ทีปกากร
 
1. นางสมคิด  จิตร์ประวัติ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 81 ทอง 32 1. เด็กชายรัตนกร  ทองเงินเจริญ
 
1. นางละมัย  ผดุงกิจ