สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิ้นฮั้ว สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงญาณิกา  จำนงผล
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  อินตะนัย
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จอมผล
 
1. นางสาวขนิษฐา  ขานน้ำคำ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายจิรภัทร  หิรัญเกษตร
 
1. นางประทุม  สุขอุดมรัตน์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทันใจ
 
1. นางดวงฤทัย  จดแตง
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงนภัสสร  คูหะมณี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ป้อมประยูร
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอารียา  ยะเนตร
 
1. นางสาวอัจฉรีย์ภรณ์  สมกำลัง
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงกังสดาร  ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  สุภาวหา
 
1. นางจรรยาพร  ศรีสมัย
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายชัยทัด  โกศล
 
1. นางสาวอิษฎา  เกียรติไกรวัลศิริ
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายเจตทนง  คุ้มทอง
 
1. นางขวัญเรือน  พุ่มพร
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ศิริบุรี
 
1. นางสาวธีรวรรณ  พานทอง
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงธัญชนก  ลาภอนันต์
 
1. นางสาวพรทิพย์  กอไพศาล
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปพิชญา  อรรถพรพิทักษ์
2. เด็กชายพัสกร  คุ้มทอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญสุทธิสวัสดิ์
 
1. นายทัชชกร  พวงพันธ์
 
13 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิตริน  ขอนคำ
2. เด็กชายชัยวัต  บัวแก้ว
 
1. นายชวลิต  วันดีศรี
 
14 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายชลทิศ  เอี้ยวฮวด
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  พรมมา
 
1. นางสาวมณีนุช  ปริยะมิตรานนท์
 
15 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบูรพา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายรพีภัทร  ธำรงกิตติกุล
 
1. นางสาวมณีนุช  ปริยะมิตรานนท์
2. นางสาวอัจฉรีย์ภรณ์  สมกำลัง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรรยพร  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงชไมพร  พรหมงาม
3. เด็กหญิงณัฐญา  พิมพา
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ธีรวนิชกุล
5. เด็กหญิงอรณิช  เอี้ยวฮวด
 
1. นายพรศักดิ์  มะโนชาติ
2. นายสุรเชษฐ  อินจินดา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.8 เงิน 24 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทรผัน
 
1. นางเพ็ญประภา  อรรถพรพิทักษ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงเกวลิน  คำดี
 
1. นางวงเดือน  หลอดทอง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 13 1. เด็กชายพงศกร  สุภาวหา
2. เด็กหญิงเมธาวี  ตรีสัจจญาณ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  กัญจร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กชายนพชัย  ฤทธิ์ไธสงค์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ไกยสิทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  หินกล้า
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงลักษิกา  ลี้เจริญ
2. เด็กชายวัชรพล  โพธิ์นอก
 
1. นางจันทร์จิรา  เสนานอก
 
22 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 59 1. เด็กชายไพบูลย์  ดวงดี
 
1. นายวรทัศน์  ธรรมประเสริฐ
 
23 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงสาวิกา  สุรัติสิทธิกร
 
1. นายทวีวัฒน์  สุขอุดมรัตน์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 52 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เจริญวิทย์
2. เด็กหญิงพิยดา  วาที
 
1. นายชวลิต  ชัชมนมาศ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐชิชา  วราทรัพย์
2. เด็กหญิงอัญญาณี  นาคบุตร
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ถิรพงศ์ศักดิ์ดา
 
26 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายชนะพนธ์  พันธ์อินทร์
 
1. MissRHODA  M.CABIGON
 
27 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายภัทรดนัย  สนิทใจรักษ์
 
1. MissJOSAN   S.VIDAL
 
28 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.3 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฑิชามาศ  พูลขำ
 
1. นางเพียงใจ  เจริญศรี
 
29 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81.67 ทอง 5 1. เด็กชายจอนนี่  เกษมลักษณ์
 
1. Mr.Long  Lu Yao
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กชายกรไชย  บุญนาค
2. เด็กชายธนธีรนัย  วิยะรันดร์
3. เด็กชายปวริศร  ทองทวี
4. เด็กชายพุธชาวัฒน์  ประสมทรัพย์
5. เด็กชายวียาวัฒน์  จรุงพัฒนานนท์
6. เด็กชายศรชัย  สีละคร
7. เด็กชายศักรินทร์  พรหมศิริ
8. เด็กชายสหรัฐ  นนท์แก้ว
 
1. นายวัฒนา  สวัสดิ์นะที
 
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 59 1. เด็กชายชนน  บุญถนอม
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ชะนะ
3. เด็กหญิงศิรินดา  ผลพฤกษ์
 
1. นายทวีวัฒน์  สุขอุดมรัตน์
2. นางสาววิภา  ฉายาผ่อง
 
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงจิรัสยา  เยรัมย์
2. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญราช
3. เด็กหญิงศุทธหทัย  ศรีวรรณ
 
1. นางสุภัทรา  ฤทธิศักดิ์
2. นางเดือนเพ็ญ  เจริญศรี