สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิ้นฮั้ว สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงญาณิกา  จำนงผล
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  อินตะนัย
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จอมผล
 
1. นางสาวขนิษฐา  ขานน้ำคำ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายจิรภัทร  หิรัญเกษตร
 
1. นางประทุม  สุขอุดมรัตน์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงนภัสสร  คูหะมณี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ป้อมประยูร
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอารียา  ยะเนตร
 
1. นางสาวอัจฉรีย์ภรณ์  สมกำลัง
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปพิชญา  อรรถพรพิทักษ์
2. เด็กชายพัสกร  คุ้มทอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญสุทธิสวัสดิ์
 
1. นายทัชชกร  พวงพันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิตริน  ขอนคำ
2. เด็กชายชัยวัต  บัวแก้ว
 
1. นายชวลิต  วันดีศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายชลทิศ  เอี้ยวฮวด
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  พรมมา
 
1. นางสาวมณีนุช  ปริยะมิตรานนท์
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 59 1. เด็กชายไพบูลย์  ดวงดี
 
1. นายวรทัศน์  ธรรมประเสริฐ
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงสาวิกา  สุรัติสิทธิกร
 
1. นายทวีวัฒน์  สุขอุดมรัตน์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 52 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เจริญวิทย์
2. เด็กหญิงพิยดา  วาที
 
1. นายชวลิต  ชัชมนมาศ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.3 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฑิชามาศ  พูลขำ
 
1. นางเพียงใจ  เจริญศรี