สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 22 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชุติมามารค
 
1. นางพิมยุบล  คูหาวัลย์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอโรชา  ทิพยไกรศร
 
1. นางสุภาพร  ชุติวิศวกุล
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรภัทร  พูลลาภ
 
1. นางพิมยุบล  คูหาวัลย์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชนันท์  สุตตานนท์
 
1. นางสุภาพร  ชุติวิศวกุล
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงอินทิรา  เอี่ยมเดช
 
1. นางสาวสุพิณ  สิกุลจ้อย
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงประวีณา  หุ่นน้อย
2. เด็กหญิงศุภนันท์  ทองคำธรรมชาติ
 
1. นางสาวสุพิณ  สิกุลจ้อย
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายศุภกร  รัตนา
 
1. นางภริดา  จันทร์แช่ม
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพีรดนย์  ลอออรรถพงศ์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ประสงค์ศิลป์
 
9 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนภัทร  รัตนพงษ์
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  สามานิต
3. เด็กหญิงแพรนภา  เที่ยงแท้
 
1. นายไตรภูมิ  แย้มหงษ์ทอง
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายสุธารวิช  หาญประทุม
 
1. นางสาวศศิวรรณ  พงศ์มัฆวาน
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอโรชา  ทิพยไกรศร
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ประสงค์ศิลป์
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองแถม
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พรหมพิทักษ์พร
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ขจร
 
1. นางสาวรัดสวรรณ  บรมพิชัยชาติกุล
 
13 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจินตราพร  ศรีมงคล
2. เด็กชายธีรภัทร  รุจิรศิริยากุล
3. เด็กหญิงวราภรณ์  กล้าแข็ง
 
1. นางช่อลักษณ์  อินทนู
 
14 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายชัยพร  ฉลาดธัญญกิจ
2. เด็กหญิงธัญชนก  สมมุติ
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แซ่พ่าน
 
1. นางโสภา  สรงพิมพ์
 
15 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐนนท์  มานพ
2. เด็กหญิงรวิภา  ตรงธารวิไล
3. เด็กชายอนุวัต  ศรีประเสริฐ
 
1. นางช่อลักษณ์  อินทนู
 
16 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 63.6 ทองแดง 17 1. เด็กชายขจรวุฒิ  พฤทธิพงษ์
2. เด็กหญิงพรนภา  ฉิมชา
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  นกแก้ว
 
1. นางโสภา  สรงพิมพ์
 
17 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนทกร  คมขำ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ยะติ
 
1. นางพิมยุบล  คูหาวัลย์
 
18 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายอภิวัตร  กางนอก
2. เด็กชายเจษฎา  ใหม่เจริญ
 
1. นางสาวรัดสวรรณ  บรมพิชัยชาติกุล
 
19 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายทักษิณ  อยู่พิทักษ์วงศ์
2. เด็กชายอัฒพล  พงษ์พันธ์
 
1. นางสาวรัดสวรรณ  บรมพิชัยชาติกุล
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงวงษ์วรรณ  ล้อมวงษ์
2. เด็กชายวิเศษ  กล้าสงคราม
 
1. นายไชย   ธนวุฒิคติวรกุล
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงดาว  จันทร์เสน
2. เด็กชายเหมวัต  แซ่ลี
 
1. นายนัฐพงษ์  โปลาหา
 
22 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนฤมล  พรหมมา
2. เด็กชายปัณฑา  ลอออรรถพงศ์
3. เด็กหญิงปิ่นมนัส  สุวรรณเพชร
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
23 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สิงห์ทอง
2. นางสาวธัญชรินทร์  หมื่นธนัทพงศ์
3. เด็กหญิงศศิประภา  รุเชียรชัย
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
24 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ปริยะมิตรานนท์
 
1. นางพิมยุบล  คูหาวัลย์
 
25 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายธนภัทร  ขาวเหลือง
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
26 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงนัฐติกานต์  ยอดสำอาง
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
27 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริยากร  พรมฤทธิ์
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
28 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายวิรัช  จานหลู่
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
29 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงณัฎชยาภรณ์  เซี่ยงคิ้ว
2. เด็กหญิงปุณวรีย์  เนตรวิเชียร
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
30 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจริญญา  ปัญญาพอ
2. เด็กหญิงทิฐินันท์  ไทยอุทิศ
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
31 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรศัย  ชีวาพนาคีรี
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
32 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 63 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงจณิสตา  โสระชาติ
2. เด็กชายศุภณัฐ  คร้ามพิมพ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  คูณจังหรีด
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สังกรม
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงดาว  จันทร์เสน
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารยา  เดชปาน
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ณิชา  มันทิราลัย
2. เด็กชายปิติกร  แสนปราชญ์
 
1. นางสาวเมธินี  ฟูทอง
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐนนท์  มานพ
2. เด็กชายธนกฤต  ชื่นจรัสทรัพย์
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายเจษฎา  คำนัด
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ชนะบุญ
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  เฉลิมโชค
 
1. นางสาวเมธินี  ฟูทอง
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วศรี
2. เด็กชายธนภัทร  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวเมธินี  ฟูทอง
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 57 1. เด็กชายพีรดนย์  ลอออรรถพงศ์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วัฒนธรรม
 
1. นางสาวเมธินี  ฟูทอง
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัชชพงศ์  น้าวัฒนไพบูลย์
2. เด็กชายภควัฒน์  เล็กศิริ
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนภัทร  ธัญวัฒน์สวัสดิ์
2. เด็กชายสุริยา  สิงห์เสนี
3. เด็กชายสุริยา  สิงห์เสนี
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงมานา  ยงพฤกษา
 
1. นางสาวอรวรรณ  พันธ์แก้ว
 
45 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตต์สุพิชชา  สุโมตยะกุล
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ศรีสลวย
 
46 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  วิทยพัฒนาพร
 
1. นางจีราภา  แย้มหงษ์ทอง
 
47 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศุภกร  รัตนา
 
1. นางสาวอรวรรณ  พันธ์แก้ว
 
48 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภีมภัทร  เนื่องจำนงค์
 
1. นางเพ็ญ  สาอนันต์
 
49 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรักษ์ไท  ประวรรณา
 
1. นางจีราภา  แย้มหงษ์ทอง
 
50 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญญานุช   รัตนภาสกร
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ศรีสลวย
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วสุริยา
2. เด็กหญิงชลลัดดา   อินภู่
 
1. นางจีราภา  แย้มหงษ์ทอง
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ไตรรัตน์ชัชวาล
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีสุข
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ศรีสลวย
 
53 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงชญาณี  ไชยบัน
 
1. นางสาวจารุณีย์   นันศรีเกตุ
 
54 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 40 1. เด็กหญิงนิกัลลยา  ฉกรรจ์
2. เด็กชายภูธเนศ  ดอนชัย
3. เด็กหญิงวรัชญา  สิกุลจ้อย
 
1. นางสมหมาย  แสงทารัตน์
 
55 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐดนัย  ปรีดาจรรยา
2. เด็กหญิงสลัลชนา  เหล่าโชคชัย
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  ปริยะมิตรานนท์
 
1. นางสาวจารุณีย์  นันศรีเกตุ