สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงประวีณา  หุ่นน้อย
2. เด็กหญิงศุภนันท์  ทองคำธรรมชาติ
 
1. นางสาวสุพิณ  สิกุลจ้อย
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพีรดนย์  ลอออรรถพงศ์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ประสงค์ศิลป์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอโรชา  ทิพยไกรศร
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ประสงค์ศิลป์
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจริญญา  ปัญญาพอ
2. เด็กหญิงทิฐินันท์  ไทยอุทิศ
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศุภกร  รัตนา
 
1. นางสาวอรวรรณ  พันธ์แก้ว
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภีมภัทร  เนื่องจำนงค์
 
1. นางเพ็ญ  สาอนันต์
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรักษ์ไท  ประวรรณา
 
1. นางจีราภา  แย้มหงษ์ทอง