สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอโรชา  ทิพยไกรศร
 
1. นางสุภาพร  ชุติวิศวกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายชัยพร  ฉลาดธัญญกิจ
2. เด็กหญิงธัญชนก  สมมุติ
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แซ่พ่าน
 
1. นางโสภา  สรงพิมพ์
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 63.6 ทองแดง 17 1. เด็กชายขจรวุฒิ  พฤทธิพงษ์
2. เด็กหญิงพรนภา  ฉิมชา
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  นกแก้ว
 
1. นางโสภา  สรงพิมพ์
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายอภิวัตร  กางนอก
2. เด็กชายเจษฎา  ใหม่เจริญ
 
1. นางสาวรัดสวรรณ  บรมพิชัยชาติกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายทักษิณ  อยู่พิทักษ์วงศ์
2. เด็กชายอัฒพล  พงษ์พันธ์
 
1. นางสาวรัดสวรรณ  บรมพิชัยชาติกุล
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนฤมล  พรหมมา
2. เด็กชายปัณฑา  ลอออรรถพงศ์
3. เด็กหญิงปิ่นมนัส  สุวรรณเพชร
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สิงห์ทอง
2. นางสาวธัญชรินทร์  หมื่นธนัทพงศ์
3. เด็กหญิงศศิประภา  รุเชียรชัย
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ปริยะมิตรานนท์
 
1. นางพิมยุบล  คูหาวัลย์
 
9 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายวิรัช  จานหลู่
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงณัฎชยาภรณ์  เซี่ยงคิ้ว
2. เด็กหญิงปุณวรีย์  เนตรวิเชียร
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 63 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงจณิสตา  โสระชาติ
2. เด็กชายศุภณัฐ  คร้ามพิมพ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  คูณจังหรีด
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ชนะบุญ
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  เฉลิมโชค
 
1. นางสาวเมธินี  ฟูทอง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 57 1. เด็กชายพีรดนย์  ลอออรรถพงศ์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วัฒนธรรม
 
1. นางสาวเมธินี  ฟูทอง