สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรภัทร  พูลลาภ
 
1. นางพิมยุบล  คูหาวัลย์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชนันท์  สุตตานนท์
 
1. นางสุภาพร  ชุติวิศวกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองแถม
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พรหมพิทักษ์พร
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ขจร
 
1. นางสาวรัดสวรรณ  บรมพิชัยชาติกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนทกร  คมขำ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ยะติ
 
1. นางพิมยุบล  คูหาวัลย์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายธนภัทร  ขาวเหลือง
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริยากร  พรมฤทธิ์
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
7 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรศัย  ชีวาพนาคีรี
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารยา  เดชปาน
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงมานา  ยงพฤกษา
 
1. นางสาวอรวรรณ  พันธ์แก้ว
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตต์สุพิชชา  สุโมตยะกุล
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ศรีสลวย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  วิทยพัฒนาพร
 
1. นางจีราภา  แย้มหงษ์ทอง
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงชญาณี  ไชยบัน
 
1. นางสาวจารุณีย์   นันศรีเกตุ
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 40 1. เด็กหญิงนิกัลลยา  ฉกรรจ์
2. เด็กชายภูธเนศ  ดอนชัย
3. เด็กหญิงวรัชญา  สิกุลจ้อย
 
1. นางสมหมาย  แสงทารัตน์
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐดนัย  ปรีดาจรรยา
2. เด็กหญิงสลัลชนา  เหล่าโชคชัย
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  ปริยะมิตรานนท์
 
1. นางสาวจารุณีย์  นันศรีเกตุ