สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 46 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุธีนิตธิ์
 
1. นางภัทรวี  เทพพิทักษ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงนุ่นนภา  สืบอ้วน
 
1. นางสุรัตน์  มั่นเจริญ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 53 1. เด็กหญิงกาญจณ์สุดารัตน์  สุขแสน
 
1. นางภัทรวี  เทพพิทักษ์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  ตุ้มทอง
 
1. นางภัทรวี  เทพพิทักษ์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงปริยกร  เที่ยงทัศน์
 
1. นางสุรัตน์  มั่นเจริญ
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  ทีสุกะ
2. เด็กชายพชรพล  กมลเมือง
 
1. นางภัทรวี  เทพพิทักษ์
2. นางสาวอโณทัย  ธีระจินดาชล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คุ้มเขต
 
1. นางจำนง  ชีวงษ์
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงพิชนัญธิดา  วระพิมพรัตน์
 
1. นางภัทรวี  เทพพิทักษ์
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดอนพนัส
 
1. นางฐิตานรีย์  พยุงวงษ์
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 61 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงศศิภา  กิจจา
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  รัตนพงศ์ผาสุข
 
1. นางภัทรวี  เทพพิทักษ์
2. นางสาวอโณทัย  ธีระจินดาชล
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทพงษ์
2. เด็กชายเจตชรินทร์  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางฐิตานรีย์  พยุงวงษ์
2. นางสุรัตน์  มั่นเจริญ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  กันทัต
2. เด็กชายยศฐพล  ยิ้มมา
3. เด็กชายสุรพงศ์  หรณพ
 
1. นางจำนง  ชีวงษ์
2. นางฐิตานรีย์  พยุงวงษ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  มากูล
2. เด็กหญิงศริพร  พุฒธิพรรณ์
3. เด็กหญิงอนัญญา  เสนาะ
 
1. นางฐิตานรีย์  พยุงวงษ์
2. นางสุรัตน์  มั่นเจริญ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสยาม  ตุ้มเจริญ
 
1. นางจำนง  ชีวงษ์
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 59 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรแจ่มใส
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  ห้องศิลป์
3. เด็กชายสันติสุข  สกุลสุข
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  กงซุย
2. นางสาวรสลิน  ไพจิตรพิมุข
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สุนทร
3. เด็กหญิงสุปรียา  มีผล
 
1. นางกัลยา  กฤษณานุวัตร์
2. นางสาวนิโลบล  อินทรจนา