สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  ตุ้มทอง
 
1. นางภัทรวี  เทพพิทักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คุ้มเขต
 
1. นางจำนง  ชีวงษ์
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทพงษ์
2. เด็กชายเจตชรินทร์  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางฐิตานรีย์  พยุงวงษ์
2. นางสุรัตน์  มั่นเจริญ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  กันทัต
2. เด็กชายยศฐพล  ยิ้มมา
3. เด็กชายสุรพงศ์  หรณพ
 
1. นางจำนง  ชีวงษ์
2. นางฐิตานรีย์  พยุงวงษ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  มากูล
2. เด็กหญิงศริพร  พุฒธิพรรณ์
3. เด็กหญิงอนัญญา  เสนาะ
 
1. นางฐิตานรีย์  พยุงวงษ์
2. นางสุรัตน์  มั่นเจริญ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสยาม  ตุ้มเจริญ
 
1. นางจำนง  ชีวงษ์
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สุนทร
3. เด็กหญิงสุปรียา  มีผล
 
1. นางกัลยา  กฤษณานุวัตร์
2. นางสาวนิโลบล  อินทรจนา