สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายตะลันต์  นามวงศ์กา
 
1. นายวิเชียร  ปึงสว่างวงศ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มาศกุล
 
1. นายวิเชียร  ปึงสว่างวงศ์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงพัชรพร  ธันยาพร
 
1. นายวิเชียร  ปึงสว่างวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงเกรีญา  ธาวนพงษ์
2. เด็กชายเพชรชล  สร้อยศรี
 
1. นายวิเชียร  ปึงสว่างวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มาศกุล
 
1. นางนิตยา  พงษ์มา
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายเพชรชล  สร้อยศรี
 
1. นางนิตยา  พงษ์มา
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 1. เด็กชายตะลันต์  นามวงศ์กา
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  โกษา
3. เด็กหญิงพุธิตา  ไพบูลย์ธนสมบัติ
 
1. นางอัจฉรา  หลานวงษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายณพล  เจตะวัฒนะ
2. เด็กชายนนทกร  ภู่บุญ
 
1. นางอัจฉรา  หลานวงษ์
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายวัชรพล  โฮ้เซ็ง
2. เด็กชายเพชรชล  สร้อยศรี
 
1. นางอัจฉรา  หลานวงษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงอภิรุจี  จันทราประภาเวช
 
1. นางสาวดาราพร  โชคนที
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 14 1. เด็กหญิงจิราภา  จันทวิเชียร
 
1. นายไพโรจน์  จันทรโชติ
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ภูติวณิชย์
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกรียงไกร
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอธิบดี  ศรีดอกบวบ
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชรพร  ธันยาพร
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภาณุพงศ์พันธุ์  สุวรรณโชติ
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนัสวรรณ  บูรณชัยสิทธิ์
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 19 1. เด็กชายภัคพล  เรือนสุข
 
1. นางสาวปาริณี  กอสัมพันธ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะลันต์  นามวงศ์กา
 
1. MissRachelle  Gutlay
 
20 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 46.3 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายวรวัตร  สรหลวย
 
1. นายวิเชียร  ปึงสว่างวงศ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเกรีญา  ธาวนพงษ์
 
1. MissLynna  Lotrakul