สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงเกรีญา  ธาวนพงษ์
2. เด็กชายเพชรชล  สร้อยศรี
 
1. นายวิเชียร  ปึงสว่างวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มาศกุล
 
1. นางนิตยา  พงษ์มา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายเพชรชล  สร้อยศรี
 
1. นางนิตยา  พงษ์มา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 46.3 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายวรวัตร  สรหลวย
 
1. นายวิเชียร  ปึงสว่างวงศ์