สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงพัชรพร  ธันยาพร
 
1. นายวิเชียร  ปึงสว่างวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 1. เด็กชายตะลันต์  นามวงศ์กา
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  โกษา
3. เด็กหญิงพุธิตา  ไพบูลย์ธนสมบัติ
 
1. นางอัจฉรา  หลานวงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายณพล  เจตะวัฒนะ
2. เด็กชายนนทกร  ภู่บุญ
 
1. นางอัจฉรา  หลานวงษ์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกรียงไกร
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชรพร  ธันยาพร
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนัสวรรณ  บูรณชัยสิทธิ์
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเกรีญา  ธาวนพงษ์
 
1. MissLynna  Lotrakul