สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธาวิน  ยินดีอมรชัย
 
1. นายเฌอมาลย์  นันทพานิชย์
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรพรมล  แผลงศร
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเทวัญ  สว่างอารมณ์
 
1. นางสาวหนูพักตร์  จันทสม
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงมานิตา  เล่าก่อสกุล
2. เด็กชายสรวิศ  มโนมัยหทัยทิพย์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายกิตติณัฐ  มาลัย
2. เด็กหญิงสุภัชา  แสงกุล
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดิษกร  จอมสิริโชติ
2. เด็กชายพรมรักษ์  จิรธรรมวงศ์
 
1. นางสาวสาธิตา  แก่นธิยา
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 6 1. เด็กชายกฤตภาส  สีสาวัล
2. เด็กชายสิทธิชัย  คชคง
 
1. นางสาวหนูพักตร์  จันทสม
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพล  แสงพิทักษ์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุริส  รัตนกิจ
 
1. นางสาวสาธิตา  แก่นธิยา
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจริญยศ
 
1. นางนาตยา  ศรีสุข
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายคชารัช  ชื่นบาล
2. เด็กชายชาคริต  แสงเขียว
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  รอดมณี
 
1. นางสาวกฤษณา  พรหมมี
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายชาคริยา  อนุทรงศักดิ์
2. เด็กชายธนันพัชรี  เอกธนาวรานนท์
3. เด็กชายอารีฟ  ณ ปัตตานี
 
1. นางสาวกฤษณา  พรหมมี