สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธาวิน  ยินดีอมรชัย
 
1. นายเฌอมาลย์  นันทพานิชย์
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดิษกร  จอมสิริโชติ
2. เด็กชายพรมรักษ์  จิรธรรมวงศ์
 
1. นางสาวสาธิตา  แก่นธิยา
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุริส  รัตนกิจ
 
1. นางสาวสาธิตา  แก่นธิยา