สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อาฒยะพันธ์
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เยี่ยมยงค์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงอิสริยา  ราชสาลี
 
1. นางสาวชุตินันท์  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงวรินทร  โพธิ์อรุณ
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เยี่ยมยงค์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 25 1. เด็กหญิงอรวัฒน์  สุยราช
 
1. นางสาวชุตินันท์  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เติมสายทอง
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เยี่ยมยงค์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ประสาทงาม
 
1. นางสาวนิตยา  ประมูลจะโก
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลรัศมิ์  สมใจ
2. เด็กชายปณชัย  ช่างบุ
 
1. นางสาวชุตินันท์  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวชุตินันท์  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายสิรวิชญ์  คิมหันต์
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เยี่ยมยงค์
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ทัศนา
 
1. นางสาวภาณี  อินทสังข์
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกันตินันท์  อัครพสุชาตื
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เยี่ยมยงค์
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนิชา  สุขแสงสมัคร
2. เด็กหญิงณิจเจริญ  จิตใสเย็น
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  ประเสริฐศรี
 
1. นายนัทพงศ์  ขู่คำราม
2. นายนัทพงศ์  ขู่คำราม
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์เทพ
 
1. นายนายยอดยิ่ง  เกษรมารา
 
13 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ดวงวุวรรณ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เจริญสุริยมณฑล
3. เด็กหญิงสโรชา  ทองบัว
 
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เติมสายทอง
 
1. นายนวพล  กิจรานนท์