สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงวรินทร  โพธิ์อรุณ
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เยี่ยมยงค์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ประสาทงาม
 
1. นางสาวนิตยา  ประมูลจะโก
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายสิรวิชญ์  คิมหันต์
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เยี่ยมยงค์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ทัศนา
 
1. นางสาวภาณี  อินทสังข์