สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงอิสริยา  ราชสาลี
 
1. นางสาวชุตินันท์  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เติมสายทอง
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เยี่ยมยงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนิชา  สุขแสงสมัคร
2. เด็กหญิงณิจเจริญ  จิตใสเย็น
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  ประเสริฐศรี
 
1. นายนัทพงศ์  ขู่คำราม
2. นายนัทพงศ์  ขู่คำราม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์เทพ
 
1. นายนายยอดยิ่ง  เกษรมารา
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เติมสายทอง
 
1. นายนวพล  กิจรานนท์