สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวุฒิวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สาทพันธ์
 
1. นางสาวกานต์กิตยา  พวงเงิน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงเปรมวรี  ศิลปชัย
 
1. นางวาสนา  คำนึงวิทย์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงศรุตา  ภิญโญเสาวภาคย์
 
1. นางสาวกานต์กิตยา  พวงเงิน
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงมัณฑนา  มิ่งมงคล
 
1. นางวาสนา  คำนึงวิทย์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงบุญวีย์  วิทยผโลทัย
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  พิมพ์ภัทรา
 
1. นางสาวกานต์กิตยา  พวงเงิน
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายนวพล  ญาดี
 
1. นางวาสนา  คำนึงวิทย์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงบุรัสกร  เสนานอก
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เข็มทอง
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญร่ม
2. เด็กชายนวพล  มงคลธีระสกุล
 
1. นางสาวธนพร  สว่างอารมณ์
2. นางวาสนา  คำนึงวิทย์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศุภิสรา  น้าเจริญ
2. เด็กหญิงสรินยา  บุรพรไพบูลย์
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
2. นางสาวนิตยา  เที่ยงสาย
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายภทร  เอื้อรักษ์โอฬาร
 
1. นายพุฒิพงศ์  สุทินประภา
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณริศ  กิจวิวัฒนกุล
 
1. นางสาวธนัชพร  พรมรัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงปัญญดา  สุทธิสุนทรินทร์
 
1. นายพุฒิพงศ์  สุทินประภา
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายภัทรพล  คงเสงี่ยมวงศ์
 
1. นางสาวธนัชพร  พรมรัตน์
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.75 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตภาส  ไพบูลย์รัตนากร
2. เด็กชายณภัทร  ชวาลาวร
3. เด็กชายวรัตถ์  ทองเอี่ยม
 
1. นางกัลญา  มณีแจ่ม
2. นางสาวจุฑารัตน์  บางตำรวจ
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภัทรพล  คงเสงี่ยมวงศ์ฺ
2. เด็กชายยงยุทร  ศรีบุญครอง
3. เด็กชายอภิเดช  วิริยะประเสริฐ
 
1. นางสาวกมลชนก  สามารถกุล
2. นางสาวอุษณี  โคกกระชาย
 
19 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงกชพร  ญานสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกาญจนณัฐ  คุณากรโอภาส
3. เด็กหญิงศศิธร  กาญจนศศิวิมล
 
1. นางกัลญา  มณีแจ่ม
2. นางสาวจุฑารัตน์  บางตำรวจ
 
20 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปทิตตา  ดำรงค์ไชย
2. เด็กชายปิยะชัย  มูลตรีศรี
3. เด็กหญิงอริษา  รุ่งรัตนวารี
 
1. นางสาวกมลชนก  สามารถกุล
2. นางสาวอุษณี  โคกกระชาย
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงขนิษฐา  งามวงศ์วาน
3. เด็กหญิงจรัสรวี  อจรสิงห์
4. เด็กหญิงชวัลกร  สมมิตร
5. เด็กชายธนกิตต์  สีใส
6. เด็กหญิงธนัชภรณ์  วันชนะ
7. เด็กชายพัทธนันท์  วิทยผโลทัย
8. เด็กหญิงรดามณี  เพ็งอุ่น
9. เด็กหญิงลักษิกา  ตันวงษ์วาน
10. เด็กหญิงวิกาญดา  แซ่ลี้
11. เด็กหญิงวิรณี  วัชรพลากรกุล
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  สร้างธรรม
13. เด็กชายสิทธิกร  ฮ้อกาญจนวงศ์
14. เด็กหญิงสุทธิดา  จามรศาสตร์
15. เด็กหญิงอุรัสยา  ลิ้มภักดี
 
1. นางงามฉวี  พูลมั่น
2. นางสาวพัชร  สมทอง
3. นางสาววาสิตา  แซ่อึ้ง
4. นายอัฐพงศ์  ลิ้มจู้หมึง
5. นางเอื้อจิตร  แซ่ลี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 22 1. เด็กหญิงชุษากาน  จิราภัทร์
 
1. นางสาวพัชร  สมทอง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวีรชน  พายัพวัฒนวงษ์
 
1. นายอัฐพงศ์  ลิ่มจู้หมึง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 62 1. เด็กชายพัชรพล  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงภาวิษา  ศิริบุญชู
 
1. นางสาวพัชร  สมทอง
2. นางสาวิตรี  คะเชนรัมย์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุญยรัตน์  จันทรเสวกนันต์
2. เด็กชายภัทรพล  คงเสงี่ยมวงศ์ฺ
 
1. นางสาววาสิตา  แซ่อึ้ง
2. นายอัฐพงษ์  ลิ้มจู้หมึง
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายภัคพล  กิจอภินันท์
2. เด็กหญิงศิวพลอย  โรจนศรีทองกุล
 
1. นายพุทธิพงษ์  แสงรุ้งเพชร
2. นายสัจจา  ลิ้มประเสริฐ
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐิตวัฒน์  เชิงพัฒนะ
2. เด็กชายธนกฤต  ขนทรัพย์
 
1. นายพุทธิพงษ์  แสงรุ้งเพชร
2. นายสัจจา  ลิ้มประเสริฐ
 
28 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปริณดา  ฐิติกุลวานิช
2. เด็กหญิงปุญญิศา  ธรรมเมธา
3. เด็กหญิงรวงข้าว  ซามนตรี
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
29 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงธัญพร  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สร้างธรรม
3. เด็กหญิงเจียหยี  อู๋
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
30 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมินตรา  อยู่จุ้ย
2. นางสาวรติรส  รักขันแสง
3. นายอภิภูมิ  เกิดบุญมี
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
31 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กชายอภิวิชญ์  รุ่งไพบูลย์ฤชุกุล
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
32 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เมล์สุสกุล
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
33 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรกานต์  ใจก้อน
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
34 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายทินกฤต  ดุลประเสริฐ
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
35 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนา  ธาราธาร
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
36 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงจรรยมณฑ์  สถิตไพศาลวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสงค์
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
37 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงนลพรรณ  ฐิติกุลวานิช
2. เด็กหญิงปภานัน  กิติกรเศรษฐ์
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
38 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงจิดาภา  หงษาชาติ
2. เด็กหญิงอารียา  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
39 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงนภเกตน์  ฮารากุชิ
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
40 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 1. เด็กชายบุญสม  ปิยะพิสุทธิ์
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ประทุมชาติ
3. เด็กชายภูวนัตถ์  นิลวดี
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
41 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 1. เด็กชายนวพล  มงคลธีระสกุล
2. เด็กชายปุลวัชร  ลี้เจริญ
3. เด็กชายสิทธิิิกร  ฮ้อกาญจนวงศ์
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
42 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  อัน
2. เด็กหญิงพลอยศิริ  วิมานนท์
3. เด็กหญิงมนพร  วิไลวงษ์วัฒนกิจ
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
43 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  เทียมธรรม
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
44 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันชนา  ตันติฤทธิพร
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
45 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  อุดมมั่นถาวร
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
46 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัชร  ตันติวงศ์เจริญ
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
47 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญารัศมิ์  ยศวิเศษธนกุล
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
48 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรักษณาลี  ดีศรี
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
49 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงบุญทรรศ  วิถี
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
50 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิรณี  วัชรพลากรกุล
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
51 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
52 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญญาดา  นาคสินธุ์
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
53 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายณพวรรษ  วิจิตรปฏิมา
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
54 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุภัชชา  บุญเซ่งเฮง
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอิงครัต  ปานฟัก
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤมล  พัดสุข
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มั่นถิ่น
2. เด็กหญิงปุญญาพร  ก้องยืนยง
 
1. นางสาวบริมาตร  ศิริตรานนท์
2. นางสาวผาณิตา  แก้วคำมี
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนกเนตร  นาคเจริญทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  กระแสร์ชล
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  ดวงสาลี
 
1. นายประมาณ  แสงเพชร
2. นางสาวผาณิตา  แก้วคำมี
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทับเมฆ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญร่ม
3. เด็กหญิงอภิชญา  ผลประโยชน์วัฒนา
 
1. นายประมาณ  แสงเพชร
2. นางสาวผาณิตา  แก้วคำมี
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 25 1. เด็กชายธนกิตต์  สีใส
2. เด็กชายพงษ์นที  ชัยศิริ
 
1. นางสาวผาณิตา  แก้วคำมี
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สินอำนวยสุข
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จามรศาสตร์
 
1. นายประมาณ  แสงเพชร
2. นางสาวผาณิตา  แก้วคำมี
 
62 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายอานนท์  วิจารณาญาณ
 
1. นางดวงจันทร์  แพนเทลลี่
 
63 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภานุมาศ  เพียซ้าย
 
1. นางลักขณา  สมตัว
 
64 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายปพนพันธ์  กิตติปาลกุล
 
1. นางปพิชญา  สุดแสวง
 
65 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภัสนันท์  มงคลธนวัฒน์
 
1. นางลักขณา  สมตัว
 
66 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60.3 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงนิติกุล  เทียนกระจ่าง
 
1. นางดวงจันทร์  แพนเทลลี่
 
67 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัชรพล  วิบูลย์กิจเจริญ
 
1. นางลักขณา  สมตัว
 
68 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจียหยี  อู๋
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ลีลาพันธุ์ไพบูลย์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.61 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจียหลิน  อู๋
 
1. นายไห่ปิน  เฉิน
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 21 1. เด็กชายชินกฤต  ศรีธิ
2. เด็กหญิงธันยกานต์  อุปเวช
3. เด็กชายปฐมพงษ์  พัฒนราช
4. เด็กชายปรียาภรณ์  มั่นถิ่น
5. เด็กชายสุรพงษ์  คำภานุช
6. เด็กหญิงอังคณาวรรณ  มั่นถิ่น
 
1. นางสาวกานต์กิตยา  พวงเงิน
2. นางญัฐพิมล  ธนาณัฐพงศ์
3. นางสาวอรอภิชา  จิตใจฉ่ำ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติชัย  ศรีจำรัส
2. เด็กหญิงณัฐชา  ร่านบ้านแผ้ว
3. เด็กหญิงทฤฒภักษ  จิวาภัทร์
4. เด็กหญิงบุณยรัตน์  จันทรเสวกนันต์
5. เด็กหญิงพนิดา  เกษมศรี
6. เด็กหญิงพลอยศิริ  วิมานนท์
7. เด็กหญิงมนพร  วิไลวงษ์วัฒนกิจ
8. เด็กหญิงสุรทิน  วิริยาทรพันธุ์
9. เด็กหญิงอาภาวดี  เข็มทอง
10. เด็กหญิงเกศิณี  แซ่เล้า
 
1. นางณัฐพิมล  ธนาณัฐพงศ์
2. นางสาววาสิตา  แซ่อึ้ง
3. นายอัฐพงศ์  ลิ้มจู้หมึง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายญาณวิชญ์  หิรัญญสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เดือนแจ่ม
3. เด็กหญิงนฤภร  แซ่ลี
 
1. นางสาวธนพร  สว่างอารมณ์
2. นางวาสนา  คำนึงวิทย์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงกัลยา  กมลคร
2. เด็กหญิงรุจิกร  วารีพิพัฒน์
3. เด็กชายอติชาติ  วรชิราภรณ์
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
2. นางสาวนิตยา  เที่ยงสาย
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิดาภา  หงษาชาติ
2. เด็กหญิงศิดามณี  จุกสีดา
 
1. นางสาวกมลชนก  สามารถกุล
2. นางสาวอภิญญา  มั่นจิตร
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงปิยาภา  กังวานเนาวรัตน์
2. เด็กหญิงสาธกา  วัฒนะชัย
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
2. นางสาวนิตยา  เที่ยงสาย
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภเกตน์  ฮารากุชิ
 
1. นางสาวกมลชนก  สามารถกุล
 
77 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงณัฐณา  พวงภู่
 
1. นางบุปผา  เจริญสิริวัฒนกุล
 
78 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง 6 1. เด็กหญิงฑิฐิตา  เมฆวัฒนากาญจน์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขแสน
3. เด็กหญิงพรรณอร  พงศกรนภดล
 
1. นางบุปผา  เจริญสิริวัฒนกุล
2. นางอุบลรัตน์  ละมัย
 
79 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงจิตตนาถ  เพ็งอุ่น
2. เด็กหญิงชญาดา  ปิติเจริญพร
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ช่างบุตร
 
1. นางสาวณภาพร  ไทรย้อย
2. นางสาวสำราญ  สุโพธิ์