สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวุฒิวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงศรุตา  ภิญโญเสาวภาคย์
 
1. นางสาวกานต์กิตยา  พวงเงิน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงมัณฑนา  มิ่งมงคล
 
1. นางวาสนา  คำนึงวิทย์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงบุรัสกร  เสนานอก
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศุภิสรา  น้าเจริญ
2. เด็กหญิงสรินยา  บุรพรไพบูลย์
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
2. นางสาวนิตยา  เที่ยงสาย
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายภทร  เอื้อรักษ์โอฬาร
 
1. นายพุฒิพงศ์  สุทินประภา
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงปัญญดา  สุทธิสุนทรินทร์
 
1. นายพุฒิพงศ์  สุทินประภา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 62 1. เด็กชายพัชรพล  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงภาวิษา  ศิริบุญชู
 
1. นางสาวพัชร  สมทอง
2. นางสาวิตรี  คะเชนรัมย์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายภัคพล  กิจอภินันท์
2. เด็กหญิงศิวพลอย  โรจนศรีทองกุล
 
1. นายพุทธิพงษ์  แสงรุ้งเพชร
2. นายสัจจา  ลิ้มประเสริฐ
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายปพนพันธ์  กิตติปาลกุล
 
1. นางปพิชญา  สุดแสวง