สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวุฒิวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  พิมพ์ภัทรา
 
1. นางสาวกานต์กิตยา  พวงเงิน
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณริศ  กิจวิวัฒนกุล
 
1. นางสาวธนัชพร  พรมรัตน์
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปริณดา  ฐิติกุลวานิช
2. เด็กหญิงปุญญิศา  ธรรมเมธา
3. เด็กหญิงรวงข้าว  ซามนตรี
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงธัญพร  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สร้างธรรม
3. เด็กหญิงเจียหยี  อู๋
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กชายอภิวิชญ์  รุ่งไพบูลย์ฤชุกุล
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายทินกฤต  ดุลประเสริฐ
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
8 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนา  ธาราธาร
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงนลพรรณ  ฐิติกุลวานิช
2. เด็กหญิงปภานัน  กิติกรเศรษฐ์
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 1. เด็กชายบุญสม  ปิยะพิสุทธิ์
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ประทุมชาติ
3. เด็กชายภูวนัตถ์  นิลวดี
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 1. เด็กชายนวพล  มงคลธีระสกุล
2. เด็กชายปุลวัชร  ลี้เจริญ
3. เด็กชายสิทธิิิกร  ฮ้อกาญจนวงศ์
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายณพวรรษ  วิจิตรปฏิมา
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มั่นถิ่น
2. เด็กหญิงปุญญาพร  ก้องยืนยง
 
1. นางสาวบริมาตร  ศิริตรานนท์
2. นางสาวผาณิตา  แก้วคำมี
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 25 1. เด็กชายธนกิตต์  สีใส
2. เด็กชายพงษ์นที  ชัยศิริ
 
1. นางสาวผาณิตา  แก้วคำมี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60.3 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงนิติกุล  เทียนกระจ่าง
 
1. นางดวงจันทร์  แพนเทลลี่
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายญาณวิชญ์  หิรัญญสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เดือนแจ่ม
3. เด็กหญิงนฤภร  แซ่ลี
 
1. นางสาวธนพร  สว่างอารมณ์
2. นางวาสนา  คำนึงวิทย์