สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวุฒิวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สาทพันธ์
 
1. นางสาวกานต์กิตยา  พวงเงิน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงเปรมวรี  ศิลปชัย
 
1. นางวาสนา  คำนึงวิทย์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงบุญวีย์  วิทยผโลทัย
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เข็มทอง
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญร่ม
2. เด็กชายนวพล  มงคลธีระสกุล
 
1. นางสาวธนพร  สว่างอารมณ์
2. นางวาสนา  คำนึงวิทย์
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายภัทรพล  คงเสงี่ยมวงศ์
 
1. นางสาวธนัชพร  พรมรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงขนิษฐา  งามวงศ์วาน
3. เด็กหญิงจรัสรวี  อจรสิงห์
4. เด็กหญิงชวัลกร  สมมิตร
5. เด็กชายธนกิตต์  สีใส
6. เด็กหญิงธนัชภรณ์  วันชนะ
7. เด็กชายพัทธนันท์  วิทยผโลทัย
8. เด็กหญิงรดามณี  เพ็งอุ่น
9. เด็กหญิงลักษิกา  ตันวงษ์วาน
10. เด็กหญิงวิกาญดา  แซ่ลี้
11. เด็กหญิงวิรณี  วัชรพลากรกุล
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  สร้างธรรม
13. เด็กชายสิทธิกร  ฮ้อกาญจนวงศ์
14. เด็กหญิงสุทธิดา  จามรศาสตร์
15. เด็กหญิงอุรัสยา  ลิ้มภักดี
 
1. นางงามฉวี  พูลมั่น
2. นางสาวพัชร  สมทอง
3. นางสาววาสิตา  แซ่อึ้ง
4. นายอัฐพงศ์  ลิ้มจู้หมึง
5. นางเอื้อจิตร  แซ่ลี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุญยรัตน์  จันทรเสวกนันต์
2. เด็กชายภัทรพล  คงเสงี่ยมวงศ์ฺ
 
1. นางสาววาสิตา  แซ่อึ้ง
2. นายอัฐพงษ์  ลิ้มจู้หมึง
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เมล์สุสกุล
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรกานต์  ใจก้อน
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงจรรยมณฑ์  สถิตไพศาลวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสงค์
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
12 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงนภเกตน์  ฮารากุชิ
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
13 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญญาดา  นาคสินธุ์
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุภัชชา  บุญเซ่งเฮง
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 21 1. เด็กชายชินกฤต  ศรีธิ
2. เด็กหญิงธันยกานต์  อุปเวช
3. เด็กชายปฐมพงษ์  พัฒนราช
4. เด็กชายปรียาภรณ์  มั่นถิ่น
5. เด็กชายสุรพงษ์  คำภานุช
6. เด็กหญิงอังคณาวรรณ  มั่นถิ่น
 
1. นางสาวกานต์กิตยา  พวงเงิน
2. นางญัฐพิมล  ธนาณัฐพงศ์
3. นางสาวอรอภิชา  จิตใจฉ่ำ
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงจิตตนาถ  เพ็งอุ่น
2. เด็กหญิงชญาดา  ปิติเจริญพร
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ช่างบุตร
 
1. นางสาวณภาพร  ไทรย้อย
2. นางสาวสำราญ  สุโพธิ์