สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวุฒิวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายนวพล  ญาดี
 
1. นางวาสนา  คำนึงวิทย์
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.75 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตภาส  ไพบูลย์รัตนากร
2. เด็กชายณภัทร  ชวาลาวร
3. เด็กชายวรัตถ์  ทองเอี่ยม
 
1. นางกัลญา  มณีแจ่ม
2. นางสาวจุฑารัตน์  บางตำรวจ
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงกชพร  ญานสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกาญจนณัฐ  คุณากรโอภาส
3. เด็กหญิงศศิธร  กาญจนศศิวิมล
 
1. นางกัลญา  มณีแจ่ม
2. นางสาวจุฑารัตน์  บางตำรวจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 22 1. เด็กหญิงชุษากาน  จิราภัทร์
 
1. นางสาวพัชร  สมทอง
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมินตรา  อยู่จุ้ย
2. นางสาวรติรส  รักขันแสง
3. นายอภิภูมิ  เกิดบุญมี
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
6 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันชนา  ตันติฤทธิพร
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
7 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  อุดมมั่นถาวร
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
8 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิรณี  วัชรพลากรกุล
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤมล  พัดสุข
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สินอำนวยสุข
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จามรศาสตร์
 
1. นายประมาณ  แสงเพชร
2. นางสาวผาณิตา  แก้วคำมี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายอานนท์  วิจารณาญาณ
 
1. นางดวงจันทร์  แพนเทลลี่
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจียหยี  อู๋
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ลีลาพันธุ์ไพบูลย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.61 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจียหลิน  อู๋
 
1. นายไห่ปิน  เฉิน
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงณัฐณา  พวงภู่
 
1. นางบุปผา  เจริญสิริวัฒนกุล
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง 6 1. เด็กหญิงฑิฐิตา  เมฆวัฒนากาญจน์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขแสน
3. เด็กหญิงพรรณอร  พงศกรนภดล
 
1. นางบุปผา  เจริญสิริวัฒนกุล
2. นางอุบลรัตน์  ละมัย