สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ปาน
2. เด็กหญิงณัฐชา  จันทร์ปาน
3. เด็กหญิงนนธิชา  เลิศบำรุง
 
1. นางสาวจิรนันท์  ใจรักษ์
2. นางสาวจิราพร  ชัยวรกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  พรหมเอาะ
2. เด็กหญิงจิราพร  จายะกัณร์
3. เด็กหญิงช่อผกาพรรณ  แสงศรีจันทร์
 
1. นางจิรนันท์  ใจรักษ์
2. นางสาวจิราพร  ชัยวรกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิราภัทร  มะใบ
2. เด็กชายอธิวัฒน์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยวรกุล
2. นางจีรนันท์  ใจรักษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงปรัชญา  พิมพ์สิน
 
1. นางสาวนันทวรรณ  ภักดิ์โสภา
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ภาษิต
 
1. นางสาวสุภาวดี  วราภัทรธัญธร