สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงมินตรา  วีระสัย
 
1. นางอาภาพร  คุ้มภัย
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  นิยม
 
1. นางสุภาภรณ์  ธิตะจารี
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงธนัชชา  พงษ์รามัญ
 
1. นางสุภาภรณ์  ธิตะจารี
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 58 1. เด็กหญิงวิสสุตา  คล้ายแจ้ง
 
1. นางอาภาพร  คุ้มภัย
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นิลโคตร
 
1. นางสุภาภรณ์  ธิตะจารี
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เดชบุรัมย์
 
1. นางอาภาพร  คุ้มภัย
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0.5 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  ขันเงิน
 
1. นางสาวยุพา  จิ๊นฮะ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงเจนจิรา  มีสุข
 
1. นางสุภาภรณ์  ธิตะจารี
 
9 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงพีรดา  สมในใจ
 
1. นางสาวยุพา  จิ๊นฮะ
2. นางสุภาภรณ์  ธิตะจารี
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงธัญสิริ  แสงวัฒนานุกิจ
 
1. นายทศศรัณย์  ภาณุดำรงพัฒน์
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเกวลิน  จิระธรรมวศิน
 
1. นายสนธยา  มาไกล
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมรัมย์
2. เด็กชายนิรุจ  กุดกัญญา
3. เด็กหญิงเกวลิน  จิระธรรมวศิน
 
1. นายณรงค์เดช  บุญสาง
2. นายสนธยา  มาไกล
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงปฤติยาภรณ์  เรือนคำ
 
1. นายทศศรัณย์  ภาณุดำรงพัฒน์
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนิรุจ  กุดกัญญา
 
1. นายสนธยา  มาไกล
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดาทอง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  สุดดี
3. เด็กหญิงสโรชา  กลิ่นเกษร
 
1. นายณรงค์เดช  บุญสาง
2. นางสาวสายใจ  เชียงสา
 
16 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พินทอง
2. เด็กหญิงปูชนิวรรณ  จันปัญญา
3. เด็กหญิงศรีไพร  บุญลาด
 
1. นายณรงค์เดช  บุญสาง
2. นางสาวสายใจ  เชียงสา
 
17 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยภิวัฒน์  มาตราช
2. เด็กชายศราวุฒิ  อินทะวัน
 
1. นายณรงค์เดช  บุญสาง
2. นางสาวสายใจ  เชียงสา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 39 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุทธจรูญ
2. เด็กชายสุทธิลักษณ์  เจริญงามสกุล
 
1. นางดวงฤดี  ตันประยงค์
2. นางอาภาพร  คุ้มภัย
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนพวัฒน์  ผาสุข
2. เด็กหญิงศรุดา  พันชนะ
 
1. นายณรงค์เดช  บุญสาง
2. นางดวงฤดี  ตันประยงค์
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ทองเหลือง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พึ่งสำราญ
 
1. นายสนธยา  มาไกล
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายชานนท์  พึ่งสำราญ
2. เด็กชายอนุพงษ์  โวหาร
 
1. นายณรงค์เดช  บุญสาง
2. นางสาวศันสนีย์  พันธะกุล
 
22 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายชวกร  วงศ์พล
2. เด็กชายฐิติโชค  หาดแก้ว
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  เครือศรี
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
2. นางอาภาพร  คุ้มภัย
 
23 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ดีศิริ
2. เด็กชายธนดล  ผุดผ่อง
3. เด็กชายอากาธา  ศิลาลาย
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
2. นายณรงค์เดช  บุญสาง
 
24 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 59 1. เด็กชายเสกสรรค์  บุญธรรม
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
 
25 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 61 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แก้วประดับ
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
 
26 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกเกศวร์  อภิวิชญ์กรชวัล
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตันกิม
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
2. นางอาภาพร  คุ้มภัย
 
27 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายกฤษดา  ตาลดี
2. เด็กชายธนพล  ดาดงูเหลือม
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
2. นายณรงค์เดช  บุญสาง
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 34 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภักดิ์วาปี
2. เด็กหญิงสุชาวดี  แสงพวง
 
1. นางสาวจิรายุ  คุณสืบพงษ์พันธ์
2. นายณรงค์เดช  บุญสาง
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงญาดานันท์  เชิดชู
2. เด็กชายวิชยะ  ประทุมชัย
3. เด็กหญิงศศิธร  ทับจีน
 
1. นางสาวยุพา  จิ๊นฮะ
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดูสะอาด
2. เด็กชายธนพล  ป้อมประยูร
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จิตรฐาน
 
1. นางสาวยุพา  จิ๊นฮะ
2. นางอาภาพร  คุ้มภัย
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐกานต์  ประดับศรี
2. เด็กหญิงนิศากร  แก้วเจิม
3. เด็กหญิงนีรภา  อินพุ่ม
4. เด็กหญิงพิชมัยพร  วิงวอน
5. เด็กหญิงวณิชชา  แดงพัฒน์
6. เด็กหญิงโยษิตา  อินชาลี
 
1. นายณรงค์เดช  บุญสาง
2. นางสาวยุพา  จิ๊นฮะ
3. นางอาภาพร  คุ้มภัย
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคณาธิพัฒน์  จิตต์สม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนาวราช
3. เด็กชายสิขรินทร์  ประดับบุญ
 
1. นางสาวยุพา  จิ๊นฮะ
2. นางสาวสายใจ  เชียงสา
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พงศ์ศิริพัฒนา
2. เด็กชายพศิน  ชาญไขรัศมี
3. เด็กชายศราวุฒิ  อินกอง
 
1. นางดวงฤดี  ตันประยงค์
2. นางอาภาพร  คุ้มภัย
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  ขันเงิน
2. เด็กชายพีชากร  ภูสุจริต
3. เด็กชายสุนทร  สอนวิชา
 
1. นายณรงค์เดช  บุญสาง
2. นางสาวยุพา  จิ๊นฮะ
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชานนท์  พึ่งสำราญ
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์  นิยม
3. เด็กหญิงเพียงพิมล  มาลัย
 
1. นายณรงค์เดช  บุญสาง
2. นางสาวยุพา  จิ๊นฮะ
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มโนธรรม
2. เด็กหญิงสโรชา  กลิ่นเกษร
3. เด็กหญิงอภิสมา  คนชม
 
1. นายณรงค์เดช  บุญสาง
2. นางสาวยุพา  จิ๊นฮะ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 37.66 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรมโคตร
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
 
38 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงชลลดา  ทับทิม
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
 
39 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายฟาดีล  พูนทิพวรรณ
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
 
40 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพริสร  นาคถาวร
 
1. นางนราทิพย์  วรสุพัฒน์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 45.3 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงกุลวดี  ณ ลำปาง
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
 
42 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์เอี่ยม
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
 
43 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 20.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจินตา  หอมแช่ม
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
 
44 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ชอบธรรม
 
1. นายณรงค์เดช  บุญสาง
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตันกิม
2. เด็กชายชวกร  วงศ์พล
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรมโคตร
4. เด็กชายทัชรพล  เฉลิมสาร
5. เด็กชายรัชชานนท์  เสงี่ยมจิตต์
6. เด็กชายศุภกิตต์  คำทอง
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
2. นายณรงค์เดช  บุญสาง
3. นางศิริภร  มาไกล
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายวาลี้ด  พูนทิพวรรณ
2. เด็กชายศิริศิลป์  กลมเกลี้ยง
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
2. นางนราทิพย์  วรสุพัฒน์
 
47 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 61 ทองแดง 62 1. เด็กชายสหรัฐ  สุมาลุ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สร้อยเพชร
 
48 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 45 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ตาปาล
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โนนทิง
3. เด็กชายภัทร  ภัทรเวทกุล
 
1. นางรัชยา  สุขขี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สร้อยเพชร
 
49 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กชายณัฐวัตร  พลายเถื่อน
2. เด็กหญิงพัชรา  มิตรอารักษ์
3. เด็กหญิงมินตรา  ฉันทศุภกุล
 
1. นางรัชยา  สุขขี
2. นางอำพร  ดำรงวุฒิการณ์