สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 58 1. เด็กหญิงวิสสุตา  คล้ายแจ้ง
 
1. นางอาภาพร  คุ้มภัย
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เดชบุรัมย์
 
1. นางอาภาพร  คุ้มภัย
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0.5 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  ขันเงิน
 
1. นางสาวยุพา  จิ๊นฮะ
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงพีรดา  สมในใจ
 
1. นางสาวยุพา  จิ๊นฮะ
2. นางสุภาภรณ์  ธิตะจารี
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงธัญสิริ  แสงวัฒนานุกิจ
 
1. นายทศศรัณย์  ภาณุดำรงพัฒน์
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงปฤติยาภรณ์  เรือนคำ
 
1. นายทศศรัณย์  ภาณุดำรงพัฒน์
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดาทอง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  สุดดี
3. เด็กหญิงสโรชา  กลิ่นเกษร
 
1. นายณรงค์เดช  บุญสาง
2. นางสาวสายใจ  เชียงสา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายชานนท์  พึ่งสำราญ
2. เด็กชายอนุพงษ์  โวหาร
 
1. นายณรงค์เดช  บุญสาง
2. นางสาวศันสนีย์  พันธะกุล
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายกฤษดา  ตาลดี
2. เด็กชายธนพล  ดาดงูเหลือม
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
2. นายณรงค์เดช  บุญสาง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 37.66 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรมโคตร
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายฟาดีล  พูนทิพวรรณ
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 45.3 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงกุลวดี  ณ ลำปาง
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์เอี่ยม
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
 
14 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 20.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจินตา  หอมแช่ม
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตันกิม
2. เด็กชายชวกร  วงศ์พล
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรมโคตร
4. เด็กชายทัชรพล  เฉลิมสาร
5. เด็กชายรัชชานนท์  เสงี่ยมจิตต์
6. เด็กชายศุภกิตต์  คำทอง
 
1. นางกัลยา  สุขพานิช
2. นายณรงค์เดช  บุญสาง
3. นางศิริภร  มาไกล