สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงณัฐหทัยภร  เด็ดแก้ว
 
1. นางโสภิต  ภักดีคำ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0.5 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงชณิชา  แจ้งโพธิ์นาค
 
1. นางวิไลวรรณ  กลิ่นหอม
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวมาลี  เนินสมบูรณ์ชัย
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพีรดา  เหลืองตระกูล
 
1. นางพรรณี  วาปีกัง