สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  วงษ์มณีวรรณ
 
1. นางวิไลวรรณ  กลิ่นหอม
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริยา  อินทร์สวัสดิ์
 
1. นางสุมาลี  สกุลทองเงิน
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทน์ชญา  แป้นสอน
2. เด็กหญิงพรพรรณ  จตุพงษ์
 
1. นางวิไลวรรณ  กลิ่นหอม
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงรมิดา  เปี่ยมชล
2. เด็กหญิงศุภนิดา  สายสิณะวัฒน์
3. เด็กหญิงเกื้อหนุน  ชามนตรี
 
1. นางสาวภัทธิราภา  คนดี
2. นางสาวเพ็ญนภา  บุญช่วย
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรภัทร  สัญญพงศ์
2. เด็กหญิงพรชนก  ธัมปสาโท
3. เด็กชายรุจิรธรรม  ยุติธรรม
 
1. นายพงศธร  ฉาบกังวาล
2. นางสาววราภรณ์  อิงคกิตติ
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 87.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชรัตน์  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  พนมรัตน์
3. เด็กหญิงสุริณัฐ  คำแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  บุญช่วย
 
7 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐชนนท์  บุญพิทักษ์
2. เด็กชายพีรเชษฐ์  บุญจันทรวารี
 
1. นางอังกาบ  ชัยศรีชล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงอึนยอง  โซล
 
1. นางสาวฐิตินันท์  เหลือชม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินรดา  สารสัมฤทธิ์กุล
 
1. นางวันทนา  ชมภูแก้ว
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรสวัสดิผล
2. เด็กหญิงธนารีย์  อ่อนลมูล
3. เด็กชายพลธร  ธารธุวศิลป์
 
1. นายธนดล  ดวงมะณี
2. นางสาวน้ำทิพย์  อยู่โค
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายอภิรักษ์  มั่นอยู่
 
1. นางปาณัท  แจ่มจำรัส
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายธีรศิลป์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  พิมรินทร์
3. เด็กหญิงวริศรา  กระโห้ทอง
 
1. นายธนดล  ดวงมะณี
2. นางสาวน้ำทิพย์  อยู่โค
 
13 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภิสรา  สุทจิตร์
 
1. นางสาวพรรณี  ปานเย
 
14 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญชล  นิธิสมบัติ
 
1. นางสาวพรรณี  ปานเย
 
15 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ธรรมโชโต
2. เด็กหญิงธัญญชล  นิธิสมบัติ
3. เด็กหญิงนลินรัตน์  วงศธรนิชฌาน
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
5. เด็กหญิงวรรณกร  ประพัศราง
6. เด็กชายวิสิษฐ์พล  มาประเสริฐ
7. เด็กหญิงศุภิสรา  สุทจิตร์
8. เด็กชายอิทธิวัฒน์  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวพรรณี  ปานเย
 
16 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายคมสันต์  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ทองระอา
3. เด็กหญิงนวพรรษ  พูลสวัสดิ์
4. เด็กชายปรวัชร์  ถี่ถ้วน
5. เด็กหญิงพรรณประภา  มุ่งสันติสุข
6. เด็กชายพัชรพงศ์  วรมังครัตน์
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตาลาสิน
8. เด็กชายสุภวินท์  ใจดีแท้
 
1. นางอภัชยา  พุทธอำนวยชัย
 
17 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มีศิลป์
2. เด็กหญิงปฏิมากร  เลี้ยงรอด
3. เด็กหญิงพัชรานี  แก้วไตรรัตน์
4. เด็กหญิงสุภาดา  เขียวชอุ่ม
 
1. นางอภัชยา  พุทธอวยพรชัย
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กชายปรเมศวร์  ญาติพินิจ
2. เด็กหญิงพิชญกาญจน์  แก่นจันทร์
3. เด็กชายสรุจ  โรจน์ศิริพงษ์
 
1. นางพัชรีภรณ์  ธารามาศ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.66 ทอง 4 1. เด็กชายธนงค์  สนิทวาจา
 
1. นางญาณิศา  ชลวานิช
 
20 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายถิรนัย  ธนัครสมบัติ
 
1. นางอนินทิตา  จินต์ประยูร
 
21 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  วงษ์มณีวรรณ
 
1. นางสาวพิมพ์ณิกา  กุลสิริพัชร
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์พล  ทับทอง
2. เด็กชายอภิณัฐ  คำปาน
 
1. นางวิไลวรรณ  กลิ่นหอม
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ราชรี
2. เด็กชายศิริพศ  รัตนะ
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ณ สุวรรณ
 
1. นายธงชัย  รายา
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ช่วยศรี
2. เด็กชายชินวัฒน์  เด่นภาสุรพงศ์
3. เด็กหญิงพราวนภัส  บรรจงผล
 
1. นางพัตรพิมล  ชุ่มศรี
2. นางสุนีย์  วิรัชกุล