สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 67 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บำเพ็ญแพทย์
 
1. นางสาวปิยรัชนี  รอดิวาล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุภาภรณ์
 
1. นางจันทร์จิรา  พาเสน่ห์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงกันยาวีร์  บุญเส็ง
 
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  เด่นแจ่มจำรัส
 
1. นางจันทร์จิรา  พาเสน่ห์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองกรม
 
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกุลลธิดา  รองฤทธิ์
 
1. นางจันทร์จิรา  พาเสน่ห์
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงยุพิน  โซเซ็ง
 
1. นางจันทร์จิรา  พาเสน่ห์
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงนันท์พิตรา  พนาวัน
 
1. นายอนุสรณ์  ศรีเจิมทอง
 
9 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรุ้งพร  แสถาวร
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  นาสมยนต์
3. เด็กหญิงอัสมาอ์  โนทะเวียน
 
 
10 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนภัทร  โชตินันท์
2. เด็กชายพงษ์ภักษ์  สุคำม่วง
 
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงมนัสยา  ธีรนรเศรษฐ์
 
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 -    
13 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78.2 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษดา  ส่งเสริม
2. เด็กชายกษิดิศ  เกิดกล่อม
3. เด็กชายโชติพัฒน์  ยืนวงศ์
 
1. นางสาวอรทิพย์  โคตะวินนท์
 
14 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายชัชธนพล  แซ่ตั๊น
2. เด็กชายพงศธร  ทุมเที่ยง
 
1. นางสาวอรทิพย์  โคตะวินนท์
 
15 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายภูรพี  บุรีสูงเนิน
2. เด็กชายอัครพล  ดอนมณี
 
1. นางอรณิชชา  สายนาค
2. นางสาวอรทิพย์  โคตะวินนท์
 
16 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรภัทร์  เสียงดัง
2. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีรักษา
 
1. นางสาวอรทิพย์  โคตะวินนท์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 18 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ชูเกตุ
2. เด็กชายภูวนัย  พิลาแดง
 
1. นางพนิดา  จิระสถิตย์ถาวร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 21 1. เด็กหญิงคุณตะวัน  ชมบุญ
2. เด็กชายนิรวิทย์  ยอดผล
 
1. นางพนิดา  จิระสถิตย์ถาวร
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พาเสน่ห์
2. เด็กหญิงฐินาภรณ์  สืบพันธ์โกย
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทวีพร
4. เด็กหญิงธนพร  มีวัฒนา
5. เด็กหญิงนิตยา  ชนะแสบง
6. เด็กหญิงพรนัชชา  รอดตัวดี
7. เด็กหญิงมัณฑนา  ชนะแสบง
8. เด็กหญิงศรันยา  พ้นไพพาล
9. เด็กหญิงสราลี  ยี่แสง
10. เด็กหญิงสลิลลา  พรมอุทิศ
11. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ศิริแสง
12. เด็กหญิงสิรินภา  วรวิชกุลนันนท์
13. เด็กหญิงสิริวรรณ  นิซัน
14. เด็กหญิงสุพัทรา  แก้วมณี
15. เด็กหญิงอัญมณี  ศุภษร
 
1. นางกุลนิษฐ์  ศิลป์อุดม
 
20 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันดนัย  ศรีวัฒนะ
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เชื้อขำ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธิธาทิพย์
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
21 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  สว่างชื่น
2. เด็กชายพิชาภพ  ด่านพายุห์
3. เด็กหญิงเสราฟิม  สิทธิเลาะ
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
22 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชิตชัย  นิลใน
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
23 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพชระ  นิลแย้ม
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
24 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กชายธันวา  วรวิชกุลนันทน์
2. เด็กชายบัณฑิต  ไชยวัฒน์
3. เด็กชายบูรพา  ธรรมรังษี
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
25 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลศิริ  เครือสีดา
2. เด็กชายคริสเตียน  ริทเชอร์
3. เด็กชายนิรวิทธิ์  ยอดผล
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
26 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 72.2 เงิน 8 1. เด็กชายสมปอง  ป้อมเรือง
 
1. นายประนต  แสงไพยบูลย์
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงธนัชพร  อาจคง
2. เด็กหญิงศิริยากร  แววสวัสดิ์
 
1. นางสาวอัญชสา  พฤกษะศรี
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงฉัตรณริน  ยมหา
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พึ่งสุข
3. เด็กหญิงนภัสสร  เทพษร
 
1. นางโสพิศ  ศศิธร
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายกษิดิศ  ศรีชวนะ
2. เด็กหญิงลลิตา  แจ้งทะเล
 
1. นางสาวอัญชสา  พฤกษะศรี
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  อัครเศรษฐัง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ติณทอง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อัครเศรษฐัง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ติณทอง
 
32 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทองแสน
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ติณทอง
 
33 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงพรรณดวงเนตร  ทองแสน
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ติณทอง
 
34 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67.3 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสริมศรี
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ติณทอง
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายบัณฑัต  มีบุศย์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ติณทอง
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กชายกิตติพศ  ดีวรรณวงต์
2. เด็กชายธนบดี  ศรไชยญาติ
3. เด็กชายธนวัฒน์  ศรไชยญาติ
4. เด็กชายธรรธน  กลำพบุตร
5. เด็กชายพัฒธนพงศ์  ดีดพิน
6. เด็กชายเกษมพันธ์  อรรถกรวรรธนะ
 
1. นายอรุณ  วันอารีย์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงกชกร  รัตนมงคล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  โคตรพันธ์
3. เด็กหญิงอุษาวลี  เพ็งชัย
 
1. นางจันทร์จิรา  พาเสน่ห์
 
38 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณรสี  ต๊ะวงศ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เจริญสุข
 
39 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  บอกสันเทียะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กมลฐิติสวัสดิ์
3. เด็กชายวิษณุสรรค์  วันทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  มั่นใจ
 
40 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กชายกันตพงศ์  ภูริปาณิก
2. เด็กหญิงพีรดา  สีสดใส
3. เด็กหญิงรัชชนก  วัฒนา
 
1. นางสาวมะลิ  ป้อมมาก