สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงกันยาวีร์  บุญเส็ง
 
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงยุพิน  โซเซ็ง
 
1. นางจันทร์จิรา  พาเสน่ห์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงนันท์พิตรา  พนาวัน
 
1. นายอนุสรณ์  ศรีเจิมทอง
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนภัทร  โชตินันท์
2. เด็กชายพงษ์ภักษ์  สุคำม่วง
 
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงมนัสยา  ธีรนรเศรษฐ์
 
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทองแสน
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ติณทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงพรรณดวงเนตร  ทองแสน
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ติณทอง