สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 67 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บำเพ็ญแพทย์
 
1. นางสาวปิยรัชนี  รอดิวาล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุภาภรณ์
 
1. นางจันทร์จิรา  พาเสน่ห์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองกรม
 
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกุลลธิดา  รองฤทธิ์
 
1. นางจันทร์จิรา  พาเสน่ห์
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายชัชธนพล  แซ่ตั๊น
2. เด็กชายพงศธร  ทุมเที่ยง
 
1. นางสาวอรทิพย์  โคตะวินนท์
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายภูรพี  บุรีสูงเนิน
2. เด็กชายอัครพล  ดอนมณี
 
1. นางอรณิชชา  สายนาค
2. นางสาวอรทิพย์  โคตะวินนท์
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรภัทร์  เสียงดัง
2. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีรักษา
 
1. นางสาวอรทิพย์  โคตะวินนท์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พาเสน่ห์
2. เด็กหญิงฐินาภรณ์  สืบพันธ์โกย
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทวีพร
4. เด็กหญิงธนพร  มีวัฒนา
5. เด็กหญิงนิตยา  ชนะแสบง
6. เด็กหญิงพรนัชชา  รอดตัวดี
7. เด็กหญิงมัณฑนา  ชนะแสบง
8. เด็กหญิงศรันยา  พ้นไพพาล
9. เด็กหญิงสราลี  ยี่แสง
10. เด็กหญิงสลิลลา  พรมอุทิศ
11. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ศิริแสง
12. เด็กหญิงสิรินภา  วรวิชกุลนันนท์
13. เด็กหญิงสิริวรรณ  นิซัน
14. เด็กหญิงสุพัทรา  แก้วมณี
15. เด็กหญิงอัญมณี  ศุภษร
 
1. นางกุลนิษฐ์  ศิลป์อุดม
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กชายธันวา  วรวิชกุลนันทน์
2. เด็กชายบัณฑิต  ไชยวัฒน์
3. เด็กชายบูรพา  ธรรมรังษี
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงธนัชพร  อาจคง
2. เด็กหญิงศิริยากร  แววสวัสดิ์
 
1. นางสาวอัญชสา  พฤกษะศรี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อัครเศรษฐัง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ติณทอง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67.3 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสริมศรี
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ติณทอง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กชายกิตติพศ  ดีวรรณวงต์
2. เด็กชายธนบดี  ศรไชยญาติ
3. เด็กชายธนวัฒน์  ศรไชยญาติ
4. เด็กชายธรรธน  กลำพบุตร
5. เด็กชายพัฒธนพงศ์  ดีดพิน
6. เด็กชายเกษมพันธ์  อรรถกรวรรธนะ
 
1. นายอรุณ  วันอารีย์