สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรทัย  กลนาม
 
1. นางศิริพร  เมืองใย
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาภัสรา   ใจเสือกุล
 
1. นางสาวไพลิน  นาคสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงมนทกานติ  สถาพร
 
1. นางปรมาภรณ์  สุขกุล
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนงนภัส  ศิริเขต
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รุ่งเรือง
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงนภัสสร  คณารักษ์
 
1. นางสาวสุนีย์  ลดาอัมพร
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพิญาดา  ป้อมสุวรรณ
 
1. นางสาวไพลิน  นาคสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ใจงาม
2. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  สิทธิคำทับ
 
1. นางสาวศันสนีย์  เนียมหอม
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอุไรพร  ทองเจริญ
 
1. นางสาวอรทิพย์  ศรีเกลื่อนกิจ
 
9 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธาราธิป  นามสว่าง
2. เด็กชายศิวกร  น้อยนาง
 
1. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร   ภักดีฤทัย
 
1. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  บุญผึ้ง
 
1. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงตุลยดา  สิงห์รัมย์
2. เด็กชายธีรภัทร  เกษไกรศรีกาญจน์
3. เด็กหญิงอาทิติยา  นิลศาสตร์
 
1. นางวรรณรัตน์  ฉัตรมงคล
2. นางสาวอุษา  ศรีเกลื่อนกิจ
 
13 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78.6 เงิน 9 1. เด็กชายนภมณฑล  นอขุนทด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คงภูมิผล
3. เด็กชายอัครนันท์  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นางสาววลัยพร  ศรีศร
2. นางสาวศิวพร  รัตนวงศ์
 
14 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60.2 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนวิทย์  ยอดอ่อน
2. เด็กชายปรวรรตน์  ศรีทรัพย์
 
1. นางวรรณรัตน์  ฉัตรมงคล
2. นางสาวศิวพร  รัตนวงศ์
 
15 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายบรรพต  นาถิม
2. เด็กชายสุเมธ  จิตร์ว่างเนตร์
 
1. นายฐากูร  ทัศมาลี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาภัสสรา  วันทอง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  แสนสุข
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  อินทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวสิริวรรณ  แสนสุข
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 22 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  แก้วกรุด
2. เด็กหญิงอิทธยา  ถือสัตย์
 
1. นายธราพงษ์  การกระโทก
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 68 1. เด็กชายกฤตภาส  รักษาธรรม
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ดีแซว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชาญชลสมุทร
 
20 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  ราษฎร์เจริญดี
 
1. นายสุพจน์  รักร่วม
 
21 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  อ้นนอก
 
1. นางสาวกัลยา  ชัยปฏิวัติ
 
22 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แช่มวิลัย
2. เด็กชายศตายุ  องอาจ
3. เด็กชายเพิ่มพูนทรัพย์  ศรีวิไลจันทร์โท
 
1. นายสุพจน์  รักร่วม
 
23 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กชายพศิน  แซ่อื้อ
2. เด็กชายวัชรพล  ศรีเพ็ชร
3. เด็กชายสิทธิชัย  มากหุ่น
 
1. นางสาวกัลยา  ชัยปฏิวัติ
 
24 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงนวพร  เสวกอาภรณ์
3. เด็กหญิงพนิดา  ภู่สวัสดิ์
4. เด็กหญิงพีรยา  พันธุเวช
5. เด็กหญิงภัคธีมา  พรหมเจริญ
6. เด็กหญิงศกลวรรณ  เสริฐกระโทก
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ขำอ่อน
8. เด็กชายอธิวัฒน์  บุติมาลย์
9. เด็กชายอภิลาภ  ใจเฉื่อย
 
1. นายณัฏฐวุฒิ  นุราช
2. นางสาวธิดารัตน์  พลอยเลี้ยง
3. นางสาวสุนีย์  ลดาอัมพร
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กชายกมัยธร  เฉลิมชัยศรี
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เหล่างาม
 
1. นางสาวสิริกัญญา  สังขพัฒน์
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายศิระสิทธิ์  เพ็ญอ้น
2. เด็กหญิงอริศรา  กาญจนเกต
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  เนาวรัตน์
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนลินี  จิตรกุลอนันต์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  นุชสวาท
3. เด็กหญิงมาริสา  สูแพะ
 
1. นางสาวอุษา  ศรีเกลื่อนกิจ
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงตวันนา  มูลมาตย์
2. เด็กหญิงศิริวัลย์  ศรีโสภา
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สิทธิเจริญรุ่งเรือง
 
1. นางสาวอุษา  ศรีเกลื่อนกิจ
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลลักษณ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  พรหมศิริ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ไทยพินิจ
 
1. นางสาวอุษา  ศรีเกลื่อนกิจ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66.66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุภัทรา  คงภูมิผล
 
1. นางแน่งน้อย  ชูนิกร
 
31 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตุลยดา  สิงห์รัมย์
 
1. นางแน่งน้อย  ชูนิกร
 
32 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายพุฒิเมธ  ศรีวิศร
 
1. นางแน่งน้อย  ชูนิกร
 
33 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธีรภัทร  เกษไกรศรีกาญจน์
 
1. นางแน่งน้อย  ชูนิกร
 
34 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอทิติยา  นิลศาสตร์
 
1. นางแน่งน้อย  ชูนิกร
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  คำวิรัช
2. เด็กหญิงณัฐฑิตา  สนิทกูล
3. เด็กชายนราธร  ชลวานิช
4. เด็กหญิงมุฑิตา  เข็มทอง
5. เด็กชายวีรภาพ  ปลื้ม
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สติภา
 
1. นายสุนิตย์  เอี่ยมองค์
2. นางสาวอรทิพย์  ศรีเกลื่อนกิจ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิระนันท์  จิตรทศ
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  ขึ้นกลาง
3. เด็กหญิงธีวรักษ์  นุ่มทอง
4. เด็กชายพงษ์สกุล  สีดาว
5. เด็กหญิงรัชพร  ชาตะพรหม
6. เด็กชายวุฒิคุณ  วินิตรบุตร
7. เด็กชายสิทธิชัย  ทองเปรียง
8. เด็กชายอนุชิต  บุญเชื่อม
 
1. นายสุนิตย์  เอี่ยมองค์
2. นางสาวอรทิพย์  ศรีเกลื่อนกิจ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงอาภัสสรา  ใจเสือกุล
2. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  สิทธิคำทับ
 
1. นางแน่งน้อย  ชูนิกร
 
38 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณพกฤษ  ปฐมสวัสดิ์
 
1. นางสาวศจีรัตน์  ง้าวทอง
 
39 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  พรมเสาร์
2. เด็กหญิงนภาพร  สิทธิรักษณ์
3. เด็กชายศักดิ์พัฒน์  ชูรัตน์
 
1. นางสาวภัคภร  เที่ยงขันธ์
2. นางสาววรรณวิภา  พูลทรัพย์
 
40 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริพร  สินทิพย์ลา
2. เด็กหญิงสุกัญญา    แสงอ่อน
3. เด็กหญิงสุมินตรา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวภัคภร  เที่ยงขันธ์
2. นางสาววรรณวิภา  พูลทรัพย์
 
41 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภราดร  บุญเรือน
2. เด็กชายศิริศักดิ์  สุมามาลย์
3. เด็กชายสราวุธ  วัฒนราช
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีโสภา
2. นางสาวเสาวณีย์  ผลนา
 
42 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศักดิ์พัฒน์  ชูรัตน์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ผลนา
 
43 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิทธิพร  ญาติเจริญ
 
1. นางสาวจิรดา  วิทยากุล
 
44 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 17 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญสงค์
 
1. นางสาวทิพย์วดี  กาญจนะประยูร
 
45 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 14 1. เด็กชายระพีพัฒน์  กุลชรชลัง
2. เด็กชายอชิรวัฒน์  คำพัฒน์
3. เด็กหญิงอังคณา  พันธุชัย
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  อยู่ดี
2. นางสาวเสาวรส  สุวรรณ
 
46 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงธีริศรา  ศักดิ์ทองสุข
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรหมรักษา
3. เด็กชายศุภณัฐ  มาเรือน
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ขุมพลอย
2. นางสาวสุดารัตน์  โฆษิตสกุลพงษ์