สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงนภัสสร  คณารักษ์
 
1. นางสาวสุนีย์  ลดาอัมพร
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพิญาดา  ป้อมสุวรรณ
 
1. นางสาวไพลิน  นาคสุวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60.2 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนวิทย์  ยอดอ่อน
2. เด็กชายปรวรรตน์  ศรีทรัพย์
 
1. นางวรรณรัตน์  ฉัตรมงคล
2. นางสาวศิวพร  รัตนวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายบรรพต  นาถิม
2. เด็กชายสุเมธ  จิตร์ว่างเนตร์
 
1. นายฐากูร  ทัศมาลี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 68 1. เด็กชายกฤตภาส  รักษาธรรม
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ดีแซว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชาญชลสมุทร
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  ราษฎร์เจริญดี
 
1. นายสุพจน์  รักร่วม
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กชายพศิน  แซ่อื้อ
2. เด็กชายวัชรพล  ศรีเพ็ชร
3. เด็กชายสิทธิชัย  มากหุ่น
 
1. นางสาวกัลยา  ชัยปฏิวัติ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนลินี  จิตรกุลอนันต์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  นุชสวาท
3. เด็กหญิงมาริสา  สูแพะ
 
1. นางสาวอุษา  ศรีเกลื่อนกิจ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66.66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุภัทรา  คงภูมิผล
 
1. นางแน่งน้อย  ชูนิกร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอทิติยา  นิลศาสตร์
 
1. นางแน่งน้อย  ชูนิกร